mardi 15 décembre 2009

MESAJ FET KRIS WA 2009Mesaj Mouvman Kiwo d Ayiti nan okazyon fèt Kris Wa 2009

Konsèy Nasyonal Kiwo a, koube l byen ba pou l salye: Evèk yo, Pè yo, Dyak yo, Relijye ak Relijyez yo, layik yo, tout Kiwo yo, tout paran kiwo yo, zanmi kiwo yo ak tout pèp Bondye a. Jan nou tout konnen l lan, Kiwo a se yon Mouvman jèn ki anndan Legliz Katolik, ki chita sou fòmasyon Timoun yo ak Jèn yo, sou plan relijye, sosyal ak kiltirèl.

Sòti nan lane 1960 pou rive 2009, sa fè 49 lane depi Mouvman Kiwo a ap feraye nan kat kwen peyi Dayiti. Malgre bon tan ak move tan, Mouvman Kiwo a rankontre sou chimen l, Bondye lavi a toujou pèmèt li, ansanm ak nou tout manm li yo, kenbe fèm nan travay Jezikri a. Objektif Mouvman Kiwo a se : « Fè Jèn yo viv nan Jezikri ». Men pou n rive reyalize bèl objektif sa a nan lavi nou kòm Kiwo, nou bezwen limyè Kris la pou nou kapab wè pi klè sou chimen 50an Mouvman Kiwo an Ayiti. Konsa, depi 2 zan Konsèy Nasyonal Kiwo a te chwazi yon tèm pou ede n prepare 50 an Mouvman Kiwo a kap rive an 2010:
« Kiwo, Kris la se limyè sou chimen 50an ». Jan 1:9 rive 10.

Tokay Kiwo 50an se demen. Nan sans sa a, nap mande n pou youn bay lòt lebra. Ann met men nan pat la pou n kapab rive kote Jezi Kri, Gran Chef nou, vle mennen nou. Jezi Kri klere ak limyè l pou nou kapab vin bon kretyen angaje ak sitwayen reskonsab. Kidonk, nou vle angaje n pou nou jwenn bon jan fòmasyon ak ankadreman ki kapab ede n sèvi sosyete ak Legliz nou pi byen. Konsa, nou tout kiwo, timoun tankou jèn, nap kapab genyen nan men nou tout zouti nou bezwen, non sèlman pou itil legliz ak sosyete a men tou pou nou kapab rive dekouvri valè n yo kòm moun epi pran reskonsablite nou yo tout kote nap viv ak tout kote nou pase :
« Ak bonjan fòmasyon kiwo… nap kore 50 tan ».
Fòmasyon sa a tèlman enpòtan, nou tout, timoun tankou jèn, nou dwe ba l plis valè pandan nap byen dispoze n pou n bay li, resevwa l epi pou n viv li. Pou sa a, nou bezwen konkou enstans konsène yo tankou : Legliz la ki se otorite relijyez kap veye sou bòn mach mouvman kiwo a, Leta ak fanmi yo ki pi prè timoun yo ak jèn yo. Fòk nan peyi nou, tout timoun ak jèn yo jwenn chans al lekol, fòk yo tout jwenn yon plas nan lekòl katolik oubyen nan lekòl Leta, sitou sila yo ki pa gen mwayen.

Kòm Kiwo, nou se Disip Misyonè Kris la. Men pou n kapab bon disip misyonè, nou dwe gen yon fòmasyon ki chita sou tout plan. Nou pa dwe bliye Jezi rele nou depi nan batèm nou pou n kapab swiv li, viv ak li, obsève l dekwa pou n kapab anonse epi temwaye tout sa li aprann nou.
« Kiwo, Disip Misyonè Kris la …Se idantite n ! »
Nou pa kapab disip Jezikri san nou pa misyonè. Swiv JeziKri se deja anonse l, se kontinye misyon li. Yon bon misyonè, se sila ki fè kò l piti pou li kapab sèvi frè ak sè li yo, se sila ki konn pataje tout sa li ye ak tout sa li genyen ak lòt yo, sitou ak sila yo ki pòv. Kòm disip misyonè, nou dwe viv idantite nou nan Legliz la, nou dwe respekte tout moun pandan nap rekonèt tout dwa moun nan genyen pou l viv, nan diyite l ak nan respe valè kilti li genyen. Se pou sa a, nou menm nan Mouvman Kiwo d Ayiti nou vle poze bonjan aksyon pou n kenbe valè kilti lakay nou.
« Poze bonjan aksyon kiwo… Pou n kenbe valè kilti nou ! ».

Nou gen yon peyi, nou gen yon kilti, nou dwe gen respè pou kilti lakay nou, pou tout pawòl granmoun yo pandan nap rekonèt se Bondye ki kreye tout bagay e se Jezikri ki sèl Wa nou. Kòm Kretyen Ayisyen, nou dwe sonje Kris la se modèl nou. Nou dwe sèvi modèl pou lòt yo nan aksyon nap poze pou defann peyi n, tout valè kilti ak tradisyon nou yo. Paske se ladan yo, Bondye rele nou pou nou kapab kontinye misyon n kòm patizan Jezikri nan Legliz la.

Zanmi kiwo, pou n kapab fete yon bèl 50 an, nou bezwen travay san pran souf pandan nap korije tout fòt nou yo, nan sa nou te manke pran reskonsablite nou. Nap kontinye fè solidarite youn ak lòt nan tout sitiyasyon lavi a. Nan moman sa a, nap sonje tout kiwo yo ki pati pran devan, pi espesyalman Gwoup kiwo Kwa dè misyon ki te gen 11 jèn kiwo ki pèdi lavi yo nan yon aksidan (nap kanpe pou yon minit rekeyman). Nou tout, se Disip misyonè Jezi Kri pou pèp yo gen lavi nan Li. Konsa, ann angaje nou pou n kore lavi, pou nou sove lavi tout pitit Bondye yo nan peyi nou an. Nap pwofite moman sa a pou n remèsye tout moun ki te fè solidarite avèk Mouvman Kiwo a nan soutni tout kiwo yo ki te viktim ak lapriyè, swen, soutyen finansye, san, ankourajman, elt. Se pou fet 50 lane Mouvman Kiwo nou pral selebre ane pwochen mete nou ansanm kòm kiwo byen djanm pou yon Mouvman Kiwo solid nan fòmasyon timoun ak jèn yo nan Legliz la ak Sosyete a. Se pou Bondye Granmèt la beni tout kiwo ak tout paran ak zanmi Kiwo yo ansanm ak tout moun ki te travay pou Mouvman Kiwo a pran rasin nan peyi a, ak tout sila ki toujou ap kore ak li ak tout kè yo.
« 50 an rive kiwo… Nap kontinye travay ! ».

Mesaj Mouvman Kiwo d Ayiti nan okazyon Fèt Kris Wa epi 49èm Anivèsè Mouvman Kiwo D Ayiti
22 novanm 2009

BNK

GWOUP KIWO PIYON NAN OKAZYON FET KRIS WA 2009( DYOSEZ OKAP)
Zanmi Kiwo, nou kontan pou tout nouvel nou te voye banou nan okazyon Fet Kris Wa, ki se fet tout Kiwo . Nou te jwenn tout nouvel Zanmi Kiwo ki nan kat kwen peyi a ak lot bo, espsyalman kiwo nan zon Miami. Nap kite nou we ki jan Gwoup Kiwo a nan zon Piyon ( Dyosez Okap) te fete Fet Kris Wa lakay yo :
« Biwo nasyonal la nou menm nan mouvman Kiwo nan Pawas Piyon an nou kontan bese byen ba pou nou salye nou pou bon jan travay nap fè pou pèmet legliz la vanse pou pi devan. Nou vle fè n' konnen nou vizite website la nou wè sa ki ladan l'. Nou ou pwofite voye pou ou kek nan foto nou yo pou peryòd fet Kris wa ane 2009 la. Nou te gen plis pase 70 Kiwo nan fet la e tout lot te absan paske yo pa gen mwayen pou achte Inifòm yo.
Nan foto sa yo nap' wè kek timoun ki gen yon ble ak yon foula Jòn ladan l' se ti moun mim pa nou yo ye ki mime nan mès kiwo yo nan pawas la e lot yo ki gen rad wouj se timoun ki danse majoret. Sa vle di pa gen anyen ki afekte iniòm kiwo a.

-Nou te chante yon bel mes nan legliz la
-Nou te fe yon bagy spesyal nan legliz la pou 11 konfre nou yo ki te mouria
-Nou te gen bel parad nan lari a pou popilasyon an
-Apre sa nou te gen yon resepsyon ansanm.
Map mande nou pou nou mete kek nan foto sa yo nan webside la.
Plis pase sa map mande nou pou nou Korije pou mwen nan abònman twonpet la non mwen paske li toujou mal ekri.
Non mwen se Berteau Zephir
Bay yon lot fwa epi kenbe fem nan travay nou. Ke Bondye beni nou nan tout sa nap fè pandan nap kore
50 an ansanm
Berteau
BNK swete bon kouraj nan tout aktivite nou yo, Se pou limye kris la klere nou pou 50an ka bel-

jeudi 23 juillet 2009

Grave accident du Groupe Kiro de Croix de Mission
#56, Angle Rues Piquant et rue Lamarre, B.P 19252, Port-au-Prince, HT 6112, Haïti,Tel : 223-7476 / 223-7467/6579912, E-mail : Kiro.haiti@hotmail.com
Website: mouvementkirohaiti1960.blogspot.com

Anons e solidarite

Biwo Nasyonal kiwo a vle fè nou konnen nouvèl aksidan ki rive Gwoup Kiwo Kwadèmisyon ki taprale nan Kan nan Vil Pòsali, Okay. Aksidan sa a fèt nan Mòn Tapion (Ti Gwav) yè jou kite 20 jiyè 2009 la nan maten. Te gen plis 68 kiwo nan machinn sa a. nan tout kiwo sa yo, gen 8 ki rive pèdi lavi yo : kiwo sa yo se :
1. James Magloire
2. Ange Medine Joseph
3. Ulysse Jackson
4. Holnick Alexandra
5. Fred Joseph
6. Christiane Joseph
7. Nathalie Joseph.
8. Alexandra Hippolite( polisye PNH)

Nan sa ki rete yo, genyen ki blese grav e sa tou ki pa grav. Kounye a, tout jèfò ki fèt se pou pote sekou ak swen ak tout ki blese yo. Aksidan mete nou tout nan lapenn. Nou vle pwofite okazyon sa a pou mande tout lòt kiwo ki poko ale nan kan pou yo pale ankò, yon fason pou nou rete solidè ak Gwoup Kiwo Kwadèmisyon. Nou mande tout lòt gwoup ki nan Kan nan moman sa a, pou yo pran anpil prekosyon lè yap tounen lakay yo.

Konsa nou mande tout gwoup kiwo yo pou yo kontribye pou pèmèt nou òganize fineray epi kontinye asire swen tout kiwo ki lopital yo. Chak gwoup ap gen pou bay 500 dola oubyen plis nan Biwo Kiwo a oubyen nan Pawas Kwadèmisyon.
Mouvman konte sou kolaborasyon nou. Nou envite tout gwoup kiwo yo nan Achidyosèz la pou yo patisipe nan Fineray tout kiwo yo,lendi kap 27 jiyè 2009 8è 30 nan maten nan Katedral Pòtoprens.
Mayon nan mayon …chenn lan pap kase

Nou mande nou pou nou sonje tout kiwo sa yo nan lapriyè nou, sonje paran ak zanmi yo tou.

Pè Kakolo Beya Alexandre, cicm Alexandra V. Joseph
Omonye nasyonal Kiwo Sekretè Egzekitif

jeudi 1 janvier 2009

Rapport des activites du Mouvement Kiro 07-08

#56, Angle Rues Piquant et rue Lamarre, B.P 19252, Port-au-Prince, HT 6112, Haïti
Tel : 223-7476 / 223-7467/6579912, E-mail : Kiro.haiti@hotmail.com
Website: www.mouvementkirohaiti1960.blogspot.com
Rapport annuel du fonctionnement du Mouvement Kiro d’Haïti : 07-08


I. Introduction

Nous voulons, à travers ces lignes, reprendre les grands points concernant le fonctionnement du Mouvement Kiro d’Haïti dans son ensemble pour l’année 2007-2008. Nous avons connu une année riche pleine d’activités. Nous avons pu réaliser presque toutes les activités prévues selon les objectifs que nous nous étions fixés. Un des points les plus importants a été la préparation du jubilé d’or du Kiro en Haïti. Aussi avons-nous travaillé de façon à renforcer ou à améliorer le fonctionnement de toutes les instances du Mouvement Kiro au niveau local, régional, diocésain et national.
Au niveau de la situation socio-politique, économique et écologique, la crise alimentaire et la flambée de prix, l’absence du gouvernement et les diverses catastrophes naturelles ont considérablement affecté le Kiro au niveau local, régional, diocésain et national. Par exemple, beaucoup de groupes locaux ont connu de sérieux problèmes économiques quant à l’organisation de leurs camps annuels.
Nous avons pu dans la mesure du possible, organiser les activités prévues avec le support de nos différents partenaires tant nationaux qu’internationaux. Les efforts pour la génération des fonds au niveau local se font sentir malgré la crise socio-économique et politique.
Nous avons consacré beaucoup de temps pour réfléchir sur l’apport du Mouvement Kiro dans la formation des enfants et des jeunes ainsi que sur l’avenir du Mouvement. Le bivouac national a été constitué un des points les plus culminants dans le cadre de nos activités pour l’année 07-08 et surtout dans le cadre de la préparation du jubilé d’or du Mouvement Kiro en Haïti.
Ce bivouac national autant que les autres activités réalisées au cours de l’année 07-08 nous ont permis de faire une photo du Kiro dans son fonctionnement actuel, c’est-à-dire de voir ensemble ses points forts et faibles, ses potentialités, son avenir. Tous ces points feront l’objet de prochains congrès comme suivi du bivouac national dans tous les diocèses en lieu et place des bivouacs en 2009.


II. Les objectifs et perspectives pour 07-08

· Assurer un bon fonctionnement au niveau du Mouvement en général.
· Réfléchir sur l’avenir du Mouvement et sur ce qu’il représente pour les enfants et les jeunes en termes d’opportunités de réalisation dans la société et l’Eglise.
· Aborder les questions de partenariat et d’autofinancement (affiliation, groupe local, l’Eglise locale, etc.).
· Réflexion sur le mouvement dans son organisation et ses valeurs.
· Promouvoir la communication, le passage de la formation, l’interdépendance entre toutes les instances du Mouvement.
· Maintenir les contacts avec d’autres mouvements de jeunesse en Haïti et ailleurs.
· Impliquer les Kiro qui sont aux Etats-Unis dans le fonctionnement du Mouvement Kiro d’Haïti.

III. Les activités pour réaliser les objectifs et les perspectives pour 07 – 08:

· Travailler sur la préparation et la célébration du 50 tan Kiro (lancement national et diocésain, Website, acquisition du terrain et premiers travaux, activités génératrices de fonds, démarches pour constituer une fanfare Kiro (Matériels et personnel), etc.
· Lancement du projet 50 ans Kiro au niveau national (18 novembre 2007) et au niveau diocésain, régional et local (25 novembre 2007).
· Organisation des réunions nationales (Kanaredyo, rencontres 50tan, etc.)
· Publication de nouveaux documents (Nan Kiwo…Mwen grandi, Projet pour 50 tan Kiro, brochures pour les membres Kiro, livret avec tous les anciens messages Kiros (Christ-Roi), Livret des chants des thèmes généraux, etc.).
· Encourager un bon fonctionnement au niveau des comités diocésains (formation des régions, compte bancaire, bureau de référence, nomination des aumôniers diocésains, etc.) et élaborer un calendrier de rencontres avec les comités diocésains, régionaux.
· Aider les comités diocésains des Cayes et de Hinche dans l’organisation d’un bureau de référence pour les Kiros (achat matériels Kiro, distribution Twonpèt, etc.). Et puis encourager les autres comités à faire de même.
· Motiver les groupes locaux pour Twonpèt, Contribution annuelle, recensement. Les groupes qui auront honoré ses devoirs, pourront bénéficier des cartes des membres et d’un sifflet noir. (Stratégies pour faciliter le recensement et la participation des groupes locaux). Dans l’avenir, un cyber-café pour le Kiro : formation et autofinancement : les kiros qui auront leurs cartes de membres pourront utiliser ce service à moitié prix.
· Création d’une insigne portant le nom Kiro d’Haïti PX : 1960-2010. Pour impliquer les groupes locaux dans la préparation et la célébration de 50 ans. Et aussi pour marquer la différence avec Scout et faire connaître le mouvement Kiro à la société haïtienne. Nous organiserons aussi une émission sur le Mouvement Kiro d’Haïti dans les médias pour parler de son origine, organisation, objectifs et de sa position en faveur des objectifs millénaires pour le développement (Cf. Recommandations de la 22è assemblée générale de la Fimcap 2007.
· Accompagner de plus près les comités diocésains des Cayes et de Jacmel.
· Rencontres avec d’autres mouvements de jeunesse en Haïti et en Amérique Latine (Jupach et Nippac).
· Présentation de la candidature du Mouvement Kiro pour organiser le prochain camp mondial de la Fimcap en Haïti en 2009.
· Organisation d’un bivouac national pour récupérer ses valeurs et pour continuer à réfléchir sur 50 ans. Nous allons Contacter Chiro Flandre pour un éventuel financement et envoi des volontaires. Nous allons aussi contact Cordaid.
· Continuer les démarches auprès du ministère de la jeunesse et Sport (Entreprenariat).
· Projet de demande d’un risographe de secours (Cordaid ou Miva Suisse) et aussi pour l’autofinancement.
· Rencontre avec les aumôniers et les évêques.
· Faire le suivi de la demande de partenariat avec la Facel, une organisation membre de la Fimcap qui s’occupe de l’encadrement des enfants et des adolescents à Paris (France).
· Cours des langues étrangères et de rédaction pour les membres du Secrétariat.
· Prochaine participation de deux membres du Secrétariat National (Claudinette Jn Jacques et Elwando Nelson) à la Campagne organisée par Broederlijk Delen pour Haïti (Mars 2008).
· Achat d’une agrafeuse électrique.
· Achat d’un Laptop.
· Projet d’une fanfare Kiro.

IV. Activités organisées en rapport avec les objectifs pour l’année 07-08.

1. Au niveau national :
1.1. Lancement médiatisé du Projet de la préparation et de la célébration du jubilé d’or du Mouvement Kiro d’Haïti en date du 18 novembre 2007 au niveau national et en date du 25 novembre au niveau diocésain( local et régional) : ce projet comprend trois principaux axes : les activités visant à réfléchir sur le Mouvement kiro et ses perspectives d’avenir( bivouac national, congrès diocésains, congrès national), les activités visant à affirmer l’engagement du Mouvement Kiro au niveau de la société haïtienne( participation dans les travaux communautaires et protection de l’environnement, dans les activités socio-culturelles, construction d’un centre de formation), les activités visant à générer des fonds pour la réalisation du projet Kiro( Contribution annuelle des membres, Tombola national, partenaires).
1.2. Organisation de deux sessions nationales Kanaredyo (Camp national des représentants diocésains pour évaluer et planifier les différentes activités : Novembre 07 et mai 2008.
1.3. En date et lieu du Kanaredyo du mois de février 07, nous avions organisé une rencontre avec tous les présidents des comités diocésains pour réfléchir sur le fonctionnement du Mouvement Kiro au niveau national et diocésain, pour planifier les activités prévues dans le cadre du jubilé d’or : Bivouac national et Tombola national. Nous avions aussi, à l’occasion, élaboré une grille d’évaluation concernant le fonctionnement des comités diocésains à partir de leurs rapports présentés pendant les rencontres nationales.
1.4. Organisation du Bivouac national Kiro du 18 au 25 août 2008 à Thorlande (Don Bosco) pour 500 à 600 jeunes dirigeants et dirigeants Kiros de tout le pays.
1.4.1. Les jeunes ont été généralement satisfaits de ce bivouac car ce dernier leur a permis de se former et de s’informer sur plusieurs sujets : L’identité et les valeurs du Mouvement Kiro, Les notions des droits et des devoirs des citoyens, l’analyse de la conjoncture socio-politique et économique du pays, leur responsabilité vis-à-vis de l’environnement, les premiers soins avec la Croix-Rouge Haïtienne, la Sexualité( MST/VIH/ SIDA), le programme de formation et d’éducation des jeunes ( Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Jeunesse et Sports et Action Civique), La pastorale nationale des Jeunes), et les préparatifs pour la célébration du cinquantième anniversaire du Kiro en Haïti.
1.4.2. Ce bivouac national nous a permis de réfléchir aussi sur le fonctionnement du Mouvement au national, diocésain, régional et local. Des ateliers ont été organisés entre les délégués de chaque diocèse. Toutes les propositions recueillies feront l’objet des congrès diocésains qui seront organisés dans chaque diocèse l’an prochain (2009) en vue de préparer la dynamisation du Mouvement pour l’avenir. Et tous les points qui seront discutés dans les congrès diocésains feront l’objet du Congrès national Kiro (2010) pour marquer la célébration du jubilé d’or du Kiro en Haïti (1960-2010). Ce sera pour nous non seulement l’occasion de clôturer les festivités du jubilé d’or et aussi de définir les grandes lignes d’orientations du Kiro pour un meilleur fonctionnement au niveau national, diocésain, régional et local.
1.4.3. Ce bivouac national a été couronné par La marche pacifique que nous avons organisée le 24 août avec la participation d’au moins 600 jeunes Kiros sur une distance de 8 KM, de Carrefour à la Cathédrale de Port-au-Prince où a lieu la messe de clôture avec son Excellence Mgr. Joseph Serge Miot. Cette marche a été animée par la fanfare et les majorettes du groupe Kiro de Cité Soleil.
1.6. Nous avons réussi à créer un mini-Website pour le Mouvement Kiro d’Haïti : www.mouvementkirohaiti1960.blogspot.com. C’est un moyen de présenter le Mouvement Kiro d’Haïti dans ses objectifs, ses projets et dans son fonctionnement. Nous avons présenté ce site dans un article paru dans un bulletin de Link (Fimcap). Ce site apparaît sur notre bulletin « Twonpèt » ainsi que dans notre correspondance.
1.7. Nous avons continué notre projet d’acquisition du titre de propriété du terrain qui a été offert au Mouvement Kiro d’Haïti par la mairie de Ganthier (Nord-est de Port-au-Prince). Mais les démarches n’ont pas avancé à cause de l’absence du gouvernement. Nous avions besoin d’une approbation de notre projet par les ministères de l’éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports avant de l’introduire au ministère des finances pour obtention du titre de propriété.
1.8. Nous avons lancé un Tombola national avec la participation de tous les comités diocésains qui se sont engagés à donner une prime ou un cadeau pour le tirage. Nous avons imprimés 18 mil billets (15 gourdes/billet) en raison de 2000 par diocèse. Ce fonds ira aux caisses des diocèses pour l’organisation de son projet dans le cadre du jubilé d’or du Kiro. Nous avions prévu le tirage pour le mois de novembre 08 mais à cause des récentes catastrophes et surtout de la détérioration du réseau routier, nous avons renvoyé la rencontre nationale au cours de laquelle le tirage serait fait (février 2009).
1.9. Concernant la publication de nouveaux documents, nous n’avons travaillé que sur le document Nan Kiwo…Mwen grandi (les lignes de croissance au Kiro). Nous avons remis une copie du document à chaque diocèse et à chaque région pour éventuelles observations et corrections avant sa publication. Nous avons jugé nécessaire d’impliquer toutes les instances du mouvement dans la publication des documents à caractère national.
1.10. Nous avons imprimé des 1500 insignes avec le logo du Mouvement Kiro et 50 ans.
1.10. Nous avions introduit une demande à SCCCC (Barcelona) pour l’achat d’une photocopieuse. La demande a été approuvée en avril dernier mais le transfert n’a jamais été fait. Le Père Alexandre Kakolo, lors de son séjour aux Etats-Unis pour les Mission Appeals a pu acheter une photocopieuse simple pour le Secrétariat National.
1.11. La demande pour l’achat d’un risographe de secours n’a pas été approuvée par MIVA Suisse. Actuellement, nous avons introduit la même demande au près de la mairie de Bilzen, Limbourg. Nous n’avons pas encore eu de réponse.
1.11. L’agrafeuse électrique coûte énormément chère ici dans le pays (1200 USD $)
1.12. Engagement d’une nouvelle secrétaire de bureau Guerlyne Siméon (Kiro Sainte Bernadette) en remplacement de Juliette Etienne actuellement au Canada avec sa famille.
2. Au niveau international :
2.1. Nous avons toujours gardé le contact avec la Fimcap et les démarches pour un éventuel partenariat avec la Facel(France) ont accouché d’une souris.
2.2. Nous avions présenté notre candidature pour l’organisation du Camp Mondial Fimcap en 2009 mais notre candidature n’a pas été retenue à cause de «l’insécurité ».
2.3. La rencontre Fimcap Amérique Latine prévue en Colombie n’a pas encore eu lieu mais néanmoins nous sommes en contact avec NIPPAC (Paraguay) et JUPACH (Chili).
2.4. Nous sommes en contact avec les groupes Kiros qui sont en Floride. Ils reçoivent régulièrement notre bulletin Twonpèt ainsi que les ornements, toiles ainsi que les autres documents du Mouvement Kiro d’Haïti. Leurs multiples occupations ne nous permettent pas encore d’engager des questions de fond avec eux telles que leur implication dans le financement du Mouvement Kiro d’Haïti.
2.5. Elwando Nelson et Claudinette ont représenté le Mouvement Kiro dans la Campagne de Broederlijk Delen sur Haïti cette année en Belgique. C’est une belle expérience qu’ils ont fait en Belgique et qu’ils ont eu bien soin de partager avec les autres Kiros au sein du Secrétariat national ainsi qu’avec les membres du Conseil national Kiro (Mai 2008). Les représentants des diocèses ont exprimé leur désir de participer aussi à ce type de rencontres. Nous leur avons demandé de déposer leurs Curriculum Vitae au Secrétariat national pour bien préparer leur participation à des prochaines rencontres nationales.

3. Au niveau du Secrétariat National Kiro :

3.1. Nous avons organisé 5 assemblées générales avec les membres du Secrétariat national pour planifier, évaluer et faire suivi de grandes décisions du Conseil National Kiro. Nous avons aussi organisé plusieurs rencontres pour la préparation du bivouac national (demande des fonds, nourriture, conférenciers, local, etc.)
3.2. En novembre, le Secrétariat National s’est fait invité à la radio Soleil pour parler du Mouvement Kiro d’Haïti : son origine, sa présence en Haïti, son organisation, ses objectifs et son fonctionnement, et surtout de son projet pour la préparation et la célébration de son 50ème anniversaire en Haïti en 2010.
3.3. Nous avons fait appel à d’autres kiros, spécialement un Kiro des Cayes établi à Port-au-Prince pour renforcer le Secrétariat National. Maintenant, nous sommes au nombre de 20 avec le départ de Nelson Elwando en Belgique pour des raisons d’études. Parmi ces membres, une sœur de la Congrégation des sœurs du Cœur Immaculé de Marie a accepté d’intégrer le Secrétariat National Kiro pour un an. Elle est d’origine indienne.
3.4. Nous avons participé dans plusieurs rencontres/ ateliers de travail avec COHAN BRD et Broederlijk Delen.
3.5. Pour l’année 07-08, le Secrétariat a publié 1700 Twonpèt, c’est plus que l’an passé (1489).
3.6. Le Comité de publication (Twonpèt) a conçu une revue Kiro qui serait disponible à tous les kiros et tous les autres jeunes. Cette revue se veut un espace où les jeunes peuvent s’exprimer, partager leurs joies, leurs peines et leur espoir. Plusieurs questions seront traitées telles la santé, la culture, sport, musique, opinions des jeunes, questions d’actualité, etc. Le premier numéro est en préparation.
3.7. Le comité de formation a développé les grandes lignes d’orientation du thème général pour l’année 08-09 arrêté par le Conseil National Kiro au mois de Mai 08 : « Kiwo, Kris la se limyè n …Sou chimen 50tan » / Kiro, « Le Christ est notre Lumière… sur le chemin du jubilé d’or ».
3.8. Nous avons aussi participé à plusieurs rencontres avec d’autres Mouvements de jeunesse d’Haïti organisées par le Ministère de la Jeunesse et Des sports et de l’Action Civique.
3.9. Les groupes Kiro de la Région G ont participé à la journée mariale organisée à Mariani et s’étaient bien organisés pour assurer les services d’ordre et de discipline. Les groupes kiros de Port-au-Prince ont aussi largement participé à la journée du lancement de la Mission Aparecida en la Cathédrale de Port-au-Prince.
3.10. Avec certains représentants des groupes locaux de Port-au-Prince, nous avons participé, de concert avec la Pastorale Universitaire et les Scouts au nettoyage de la ville des Gonaïves après les cyclones. Environ 30 Kiros ont participé à cette grande activité pour nettoyer les Eglises, les écoles, les hôpitaux, etc. Les Kiros ont profité de ce séjour pour visiter et réconforter les Kiros de Gonaïves, spécialement ceux de Trou Sable et de la Visitation, durement frappés par ces cyclones. Nous avons fait appel aux Kiros de Port-au-Prince pour une levée des objets et articles (habits, cahiers, souliers, savons, etc) qui pourraient servir à ces kiros affectés car beaucoup d’entre eux ont perdu leurs maisons et leurs biens. Il n’y pas eu de kiros morts pendant ces cyclones.
3.11. Sur invitation du Ministère de la Jeunesse et des sports, nous avons participé, avec les autres mouvements et organisations du pays, au nettoyage de la ville de Port-au-Prince au lendemain des cyclones pour préparer la rentrée scolaire. 130 Kiros ont nettoyé l’axe Poste Marchand-Avenue Poupelard qui leur était assigné et puis avec les autres Mouvements de jeunesse et organisations, le Boulevard Jean –Jacques Dessalines.
3.12. Sur invitation du Ministère de la Jeunesse et des ports avec la coordination du Secrétariat National Kiro, les Kiros de Cabaret ont aussi participé aux travaux de nettoyage de la ville après les inondations. Les membres du Secrétariat ainsi que le comité diocésain Kiro de Port-au-Prince ont visité le Groupe Kiro de Cabaret à l’occasion de leur 25 anniversaire. La congrégation de Sœur Mary a mis un fonds à la disposition du groupe Kiro de Cabaret pour aider les 40 enfants à disposer des uniformes et des fournitures scolaires.

4. Au niveau des diocèses :

4.1. De novembre 07 à Juillet 2008, rencontres avec tous les membres des comités diocésains de Jacmel, Cayes, Cap Haïtien, Port-au-Prince, Hinche, Jérémie, Port-de-Paix, Fort-Liberté, Gonaïves dans leurs diocèses respectifs et visites de certains groupes locaux en l’occasion pour évaluer le fonctionnement du Kiro dans les diocèses et les groupes locaux. Nous avons aussi rencontré les évêques et les aumôniers diocésains pour échanger des informations et discuter certains points relatifs au bon fonctionnement du Kiro dans leurs diocèses respectifs. Un rapport global a été rédigé et remis à chaque comité au sujet de ses points forts et faibles ainsi que les recommandations du Bureau National Kiro pour un meilleur fonctionnement. Cela entre dans le cadre de l’accompagnement des comités diocésains de façon soutenue.
4.2. Les diocèses avaient réalisé plusieurs activités pour marquer le lancement du projet du jubilé d’or lors de la fête de Christ-Roi le 25 novembre 07 : rassemblements diocésains, messes, émissions dans les radios, parades, marches, etc.
4.3. Nous avons aidé les diocèses des Cayes et de Hinche à disposer d’un petit magasin Kiro où les kiros peuvent se procurer les documents, les ornements et les toiles du Mouvement.
4.4. Après plusieurs mois, nous avons obtenu la nomination d’un aumônier diocésain pour Gonaïves. De cette façon, tous les diocèses ont un aumônier. La présence d’un aumônier est très importante au sein d’un diocèse car il fait le pont entre l’évêque, les autres prêtres et le comité diocésain Kiro. Il veille aussi sur le bon fonctionnement du Kiro dans le diocèse.
4.5. Visite au berceau du Mouvement Kiro d’Haïti pour recueillir les témoignages de premiers kiros : Cerca Cavajal, Perches.

5. Au niveau local :
5.1. Le Secrétariat national a continué son travail de façon à être en contact permanent avec les groupes locaux : approvisionnement en divers documents, ornements, toiles et autres articles Kiro.
5.2. Le Secrétariat National Kiro a assisté plusieurs Kiros dans des cas divers : accompagnement dans les démarches pour inscriptions dans les lycées moins chers que les collèges ainsi que dans les écoles professionnelles, et aussi les lettres des recommandations pour l’emploi.
5.3. Le Secrétariat a assisté le groupe Kiro de Croix des missions qui a perdu un jeune de 16 ans (mort noyé) lors d’une journée de mer. Le Secrétariat est intervenu avec le curé de la paroisse pour clamer la tension entre le groupe Kiro et la famille du jeune.
5.4. Le Secrétariat National a visité plusieurs groupes à l’occasion de leur anniversaire ou de la visite des comités diocésains Kiros :
Port-au-Prince : 1.Kiro Jonc (Saint Antoine, Région H), 2.Kiro N.D. de la Mercie (Galettes Roches Blanches, Région H), 3. Kiro N.D. du Rosaire (Croix-des-Bouquets, Région H), 4. Kiro Fond Baptiste (formation, Région I), 5. Kiro Sainte Anne (Région I), 6. Kiro Sainte Marie (Région B), 7. Kiro Cathédrale (Région), 8. Kiro Christ-Roi (Région B), 9. Kiro Saint Antoine (Poupe lard, Région B), 10. Kiro Saint Michel (Sans Fil, Région D), 11. Kiro Saint Louis Marie de Montfort (Aéroport, Région D), 12. Kiro N.D. du Perpétuel Secours (Cotte plage, Carrefour, Région G), 13. Kiro Saint Charles, Carrefour (journée d’exposition de produits artisanaux du groupe, Région G), 14. Kiro Guadalupe (Carrefour, Région G), 15. Kiro Cabaret (Région I), 16. Kiro Karidad (Carrefour-feuilles, Région G), 17. Kiro Sainte Thérèse Pétion-Ville (Région C), 18. Kiro Sacré-cœur (Turgeau, Région B), 19. Sainte Bernadette (Région G), 20. Kiro Saint Michel à peine fondé (Fontamara, Région G), 21. Kiro Saint Martin (Région D, Kiro Sainte Claire (Région D).
Jacmel : 1. Kiro Zoranje, 2. Kiro Lafond, 3. Kiro Aregi, 4. Kiro Cathédrale, 5. Kiro Saint Michel.
Cayes : 1.Kiro Cathédrale, 2. Kiro Sacré-Cœur, 3. Kiro Cavaillon (en fondation), 4. Kiro FondFrèd, 5. Kiro Aquin, 6. Payan(Miragôane).
Cap Haïtien : 1.Kiro Plaine du Nord, 2. Kiro Acul du Nord.
Hinche : 1. Kiro Sacré-Cœur, 2. Kiro Cathédrale (avec la Délégation Broederlijk Delen), 3. Kiro Cerca Cavajal (rencontre avec les premiers kiros : nous avons trouvé le cahier d’appel et des notes du Kiro dans ses commencements qui date de 1961).
Jérémie : 1. Kiro Sainte Hélène, 2. Kiro Labordes.
Port-de-Paix : 1.Kiro Cathédrale, 2. Kiro Jean-rabel, 3. Kiro Dubois.
Fort-Liberté : 1. Kiro Phaeton (non en fonction), 2. Perches (un des berceaux du Kiro en Haïti mais il n’y a plus de kiro groupe. Nous avons rencontré la première cheftaine du Kiro quand il y a commencé en 1961 après Cerca Cavajal).
Gonaïves : 1. Trou sable, 2. Pont Sonde, 3. Kiro La Visitation.

V. Points Positifs :
· Les multiples contacts avec les comités diocésains, les régions, les groupes locaux nous ont permis de comprendre le fonctionnement du Kiro dans son ensemble. Cela nous permettra d’élaborer des stratégies pour assurer un bon fonctionnement de toutes les instances au sein du Mouvement.
· Une large conscientisation concernant l’avenir du Mouvement Kiro avec la préparation pour la célébration du 50ème anniversaire à travers les diocèses. Cette année, la contribution annuelle des groupes est évaluée à 4.000 dollars haïtiens.
· Le nombre du bulletin Twonpèt a augmenté de 1489 pour l’année passée 06-07 à 1700 pour l’année 07-08.
· Une grande participation des Kiros dans les activités à caractère socio-culturelles et religieuses : environnement, manifestations religieuses, etc. ; selon l’objectif du Mouvement : Vivre pour servir, bon chrétien et bon citoyen.
· Un grand crédit d’autres institutions telles L’Eglise, le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l’Action Civique, Les Scouts, La Pastorale universitaire pour son organisation et son engagement dans la formation des enfants et des jeunes de toutes clases confondues.
· L’organisation du premier bivouac national avec 500 à 600 Kiros, malgré ses points faibles, a été un moment déterminant dans la vie du Mouvement Kiro d’Haïti. Ce temps a permis aux jeunes de divers départements du pays de se connaître mutuellement et partager ensemble leurs expériences et surtout la joie d’être des agents des formateurs pour les milliers d’enfants et d’autres jeunes qu’ils accompagnement dans leurs groupes locaux respectifs. Un réseau de contact et de communication entre les différents participants, diocèses et le Secrétariat national a été crée afin de véhiculer la formation et l’information au sein du Mouvement Kiro d’Haïti.
· Les participants ont pu approfondir leurs connaissances sur le plan individuel et collectif. Ils ont pu aussi avoir des idées claires concernant les éléments constitutifs et indispensables pour l’organisation d’un bivouac Kiro.
· La marche pacifique a été une occasion claire pour faire paraître le Mouvement Kiro dans la société haïtienne.
· L’organisation d’une évaluation avec tous les participants sur le bivouac et nous y avons ajouté un point concernant l’impact de la formation -qu’ils reçoivent du Kiro- dans leur vie personnelle, école, église, famille et société.
· La grande participation des diocèses de Cayes et de Jacmel surtout avec des jeunes vraiment jeunes (16-22 ans).
· Les comités diocésains de Gonaïves et de Port-de-paix sont très bien structurés et se réunissent régulièrement. Ceux des Cayes et de Jacmel nouvellement formés ont fait des progrès très considérables dans leur fonctionnement.
· Il y a plusieurs demandes de fondation de nouveaux groupes surtout à Port-au-Prince (La boule 12, Saint Louis Roi de France, Cité Militaire, etc.)

VI. Points négatifs :
Les multiples contacts avec les diocèses ont montré que les comités diocésains ne parlent pas du fonctionnement réel du Kiro dans leurs diocèses lors des rencontres nationales. Beaucoup de comités diocésains sont très anciens, ce qui empêche la montée des jeunes Kiros (Jérémie, Fort-Liberté, Cap Haïtien, etc.). Dans plusieurs comités diocésains, ce sont les présidents qui assument tous les rôles (présidents, trésoriers, secrétaires) mettant les autres membres du Comité à l’écart (Port-au-Prince, Fort-Liberté). La mauvaise gestion des fonds donnés par l’ex-président Aristide continue à affecter le bon fonctionnement de certains comités diocésains jusqu’à date. Le non-fonctionnement des régions constitue un grand handicap dans le fonctionnement des diocèses surtout dans le passage de l’information et de la formation (Fort-Liberté, Hinche). D’autres comités sont engagés avec d’autres ONG au nom du Kiro et n’ont plus de temps pour organiser leurs propres rencontres (Jérémie). La remise-reprise n’a pas été faite dans le diocèse de Hinche et cela n’a pas permis au comité diocésain de fonctionner et de se réunir dès son élection en 2006.
Le comité national du 50 ans Kiro n’a pas à assumé la tâche qui le conseil national lui avait assignée à cause des multiples activités des membres. Le Secrétariat National a suppléé à l’inefficacité de ce comité.
Une tension entre le Secrétariat national Kiro et les comités diocésains qui date de très longtemps et qui s’est fait sentir pendant le bivouac national. Certains membres des comités diocésains étaient bien déterminés à faire échouer le bivouac national alors que ce bivouac était organisé pour la formation des dirigeants. Certains d’entre eux ont choisi de boycotter littéralement certaines activités du Bivouac National.
C’est pour la première fois que le secrétariat national organise un bivouac national avec plus de 500 personnes, il y a eu beaucoup de points dans l’organisation qui lui ont échappé et certains membres des comités diocésains en ont profité pour dire que les membres du Secrétariat ne sont pas préparés pour organiser de telles rencontres. Certaines évaluations ont été des injures et des menaces à l’endroit du Secrétariat National Kiro.
Beaucoup des participants se sont plaints concernant la qualité du manger et le retard mais parfois les plaintes avaient exagéré alors que le problème de fond a été la distribution du manger au sein des diocèses- elle n’a pas été équitable-. Ce qui a expliqué les membres du Secrétariat National avaient investi beaucoup d’énergies et d’efforts dans ce domaine pour la satisfaction de nos participants.
Moins des groupes kiro locaux ont été représentés pendant le bivouac national, à peine 213 sur 587 groupes au niveau du Mouvement.
L’uniformité du Mouvement dans ses principes et organisation n’est pas encore une réalité.
Un grand problème d’indiscipline s’est largement posé pendant le bivouac national.
Le constat que le Mouvement Kiro après 50 ans a vieilli dans ses traditions, a subi et subit encore beaucoup d’influences négatives de la société engénéral, est fatigué et a donc besoin d’un renouveau pour se lancer après 50 ans.
Parfois le constat de la notion d’un chef au sein du Kiro comme dans la société : Il l’est là jusque quand il ne peut plus, il peut faire tout ce qu’il veut et les autres sont d’accord parce que c’est le chef.

VII. Objectifs et perspectives pour 08-09.

· Assurer un bon fonctionnement au niveau du Mouvement en général avec la redynamisation des régions au sein des diocèses.
· Réfléchir sur l’avenir du Mouvement et sur ce qu’il représente pour les enfants et les jeunes en termes d’opportunités de réalisation dans la société et l’Eglise.
· Aborder les questions de partenariat et d’autofinancement (affiliation, groupe local, l’Eglise locale, etc.).
· Réflexion sur le mouvement dans son organisation et ses valeurs.
· Promouvoir la communication, le passage de la formation, l’interdépendance entre toutes les instances du Mouvement.
· Maintenir les contacts avec les institutions de l’Etat et d’autres mouvements de jeunesse en Haïti et ailleurs.
VIII. Les activités à réaliser en rapport avec les objectifs et les perspectives pour l’année 08-09.
· Préparation et organisation de 9 congrès diocésains comme suivi du bivouac national pour continuer la réflexion sur : Quel Mouvement Kiro après 50 ans ? Implication de tous les groupes locaux des diocèses dans ces congrès.
· Célébration de la Fête du Christ-Roi en région à a travers tous les diocèses le 23 novembre 2008.
· Consacrer la rencontre nationale du mois de février 2009 prochain entre autres à l’évaluation du Bivouac et à l’écoute des revendications et doléances des diocèses manifestées pendant le bivouac national, à l’analyse des modalités pour l’organisation de la foire nationale Kiro, Marathon national et Excursion à Santo Domingo.
· Faire le suivi des recommandations formulées aux comités diocésains après la visite d’inspection du Secrétariat National Kiro dans leurs diocèses respectives.
· Continuer les démarches pour l’acquisition du titre de propriété du Terrain octroyé au Mouvement Kiro d’Haïti.
· Engager des démarches avec le Ministère de la Jeunesse et Des Sports et Action Civique pour la reconnaissance du Mouvement Kiro et l’octroi des subventions.
· Faire le suivi concernant les caisses ambulantes, le Tombola National Kiro, les contributions des groupes en termes d’autofinancement. Créer des mécanismes pour encourager les groupes locaux à s’inscrire au début de chaque année kiro avec l’accomplissement de ces formalités (contribution annuelle, abonnement Twonpèt, acquisition des cartes des membres, etc.)
· Publication de nouveaux documents (Nan Kiwo…Mwen grandi, Projet pour 50 tan Kiro, brochures pour les membres Kiro, livret avec tous les anciens messages Kiros (Christ-Roi), Livret des chants des thèmes généraux, Cassette ou CD des chants et hymnes importants du Mouvement, etc.).
· Ouvrir la représentation du Kiro dans les rencontres internationales aux kiros issus des comités diocésains : Camp Mondial Fimcap 2009, Fimcap Amérique Latine ?
· Encourager un bon fonctionnement au niveau des comités diocésains (formation des régions, compte bancaire, bureau de référence, élections, etc.) et élaborer un calendrier de rencontres avec les comités diocésains, régionaux.
· Fixer un jour de nettoyage et de propreté de l’environnement par mois dans toutes les régions à travers les diocèses.
· Faire le suivi avec Broederlijk Delen et Chiro Flandre pour l’envoi d’un volontaire de Chiro Belgique.
· Cours des langues étrangères, de rédaction, infographie, d’assistance administrative, de dépannage des ordinateurs pour les membres du Secrétariat.
· Assister les groupes de La Visitation et Trou Sable (Gonaïves) et Cabaret (L’Ouest).
· Elaborer un code de bonne conduite pour le Mouvement Kiro en Général en termes de discipline et d’exercice des différentes responsabilités au sein du Mouvement.
· Mai 2009 : élections ou renouvellement du mandat du comité administratif actuel ?
· Renforcement du Comité 50 tan Kiwo avec des kiros actifs ou nomination d’un autre comité 50tan pour la suite du travail ?
· Création d’un nouveau comité diocésain pour le diocèse Nippes/Anse-à-veau-Miragoâne.

Fait à Port-au-Prince, le 30 octobre 2008

Alexandre Viliome,
Secrétaire Exécutif

P. Alexandre Kakolo Beya,
Aumônier National