samedi 27 août 2011

CHAPO BA, MODOD SEKTANM E OKTOB 2011

TWONPET SEKTANM-OKTOB 2011
CHAPO BA
MODOD SEKTANM OKTOB 2011
PATENARYA CHIKIRO

CHAPO BA

“Ni Bivwak ni Kan te byen pase pou ane sa a’’. Se ak mesaj la, nou salye tout dirijan yo, pandan nap prezante yo Nimewo Twonpèt Sektanm/ Oktòb 2001 la. Se yon mesaj yon dirijan voye pou nou pou fè nou konnen tout gwo eksperyans sa yo te byen pase pou li. Nou espere, dirijan, ou te genyen chans pase yon bon moman ni nan kan gwoup la ni nan bivwak la dyosèz la. Tout sa n te viv, tout fòmasyon ak enfòmasyon, tout bèl eksperyans, tout bèl rankont yo, nou dwe pataje yo ak lòt yo : Tokay dirijan n yo, Kire pawas la, paran kiwo yo, KRK, KDK, BNK, elt. Se konsa modòd sektanm di: Nou sot pran bon fòmasyon kiwo… Pataje l ak lòt yo!

Bivwak ak kan yo se yon moman Mouvman Kiwo a mete an plas pou bay timoun ak jèn yo bon jan fòmasyon. Anpil kote jèn yo ap plenyen yo manke fòmasyon, yo manke ankadreman. Nou panse Mouvman Kiwo a fè anpil jèfò pou asire bon jan fòmasyon ni nan kan ni nan bivwak yo e sitou nan dokiman fòmasyon nou pibliye pou dirijan yo. Se pou nou byen òganize tout moman fòmasyon sa yo e sitou pran tout sa ki bon ladan pou n kapab itil tèt nou ak sosyete a.

Jan nou wè li, se denyè nimewo twonpèt pou ane 2010-2011 la. Nimewo sa a make fen ane kiwo 2010-2011 kote nou te gen pou tèm jeneral: Kiwo ak Lespri Sen an…Nap kontinye travay pou yon Mouvman pi djanm!

Nou twouve la nan tan pou nou evalye fason nou te viv tèm jeneral nou an ak tout sa nou te reyalize kòm aktivite, tout sa nou te poze kòm aksyon pou fè gwoup kiwo nou an ak Mouvman Kiwo a vin pi djanm. Li enpòtan pou n fè evalyasyon sa a paske se li kapab fè wè aklè nan ki pwen nou ye ak ankadreman timoun ak jèn yo anndan gwoup la. Konsa nap kapab wè ki travay ki merite fè pou gwoup la kapab vin pi djanm toujou. Misyon n poko bout…Nou fenk kòmanse travay! Menm si nou rive nan fen ane 2010-2011, travay nou ap toujou kontinye, wi fòk n kontinye pou kapab soutni tout jèfò ki fèt deja dwe ede n pou n ka kenbe gwoup la ak Mouvman Kiwo a pi djanm toujou.

Moman evalyasyon dwe ede nou planifye aktivite ak aksyon pou ane kiwo ki pral kòmanse nan mwa novanm lan. Se sa nou rele yon pwogram anyèl chak gwoup bezwen fè pou li rive byen fonksyone. Li enpòtan toupou gwoup la panse renouvle abònnman Twonpèt pou tout dirijan li yo epi tou fè tout manm li yo jwenn kat idantifasyon nasyonal kiwo a. Gwoup la kapab wè si li gen 3 delege ki reprezante nan Komite rejyonal li(KRK) epi tou si gen 2 reprezantan rejyon li an ki reprezante l nan Komite Dyosezen an(KDK). Fòk gwoup la konnen tou 3 delege dyosezen ki reprezante l nan Konsèy Nasyonal Kiwo a (Konak).

Nan nivo nasyonal, depi jiyè gen plizyè bivwak ki òganize nan dyosèz yo, plizyè dirijan patisipe ladan e manm BNK tou. Nan pwochen nimewo, nap genyen pou bay yon rapò sou tout bivwak yo kòm yo tout poko fin òganize.

Gen kèk pwen nou vle mete devan n. Premye se patenarya Mouvman Kiwo a pral kòmanse ak Chiro Belgique a pati premye sektanm 2011 pou 3 zan. Nan tout dyosèz kote nou pase deja, nou te gen chans pataje tout enfòmasyon, kritè ak kondisyon konsènan patenarya sa a. Nap jwenn tout enfòmasyon nan nimewo Twonpèt sa a, kote nou louvri yon ribrik pou tout echanj kap fèt nan kad patenarya sa a. Patenarya se yon moman echanj sou tout sa ki kapab ede n konprann pi byen Chiro Bèljik nan òganizasyon li, fonksyonnman li , objektif li ak tout aktivite li yo. Nou ta swete tout gwoup yo ki pral angaje nan patenarya pou yo sèvi ak tout echanj, konesans ak eksperans pou yo vin pi djanm.

Nou jwenn anpil plent konsènan Twonpèt la : gen gwoup ki fè abònnman men ki pa rive jwenn li menm, genyen gwoup ki jwenn toujou an reta, prezantasyon Twonpèt pa fè anpil moun plezi, gen dirijan ki mande pou modòd yo pibliye sou website Kiwo a. Nou kòmanse reflechi ak tout KDK yo pou eseye rezoud tout pwoblèm sa yo. Nou fè yon amelyorasyon nan prezantasyon Twonpèt la. Nap travay pou tout gwoup yo fè abònnman Twonpèt la epi jwenn li nan tan yo sipoze jwenn li pandan lap respekte dat pou l renouvle twonpèt la.

Nou swete bon chans ak tout kiwo ki te konpoze pou Nevyèm ane, Reto ak Filo. Nou swete tou yon nouvèl eskolè pou tout kiwo yo menm si yap reprann chemen lekòl jou kap 3 oktòb 2011 la. Nou pap bliye tout kiwo ki pral kòmanse Inivèsite, nou swete yo bon kouraj. Ann tout kontinye travay, ak Konkou Lespri Sen an, pou yon Mouvman Kiwo pi djanm.
Ankouraje !


MODOD SEKTANM 2011

Nou sot pran bon fòmasyon kiwo… pataje l ak lòt yo!

Zanmi kiwo nan kat kwen peyi a kou lòtbòdlo, yon gwo kout chapo pou nou! Yon lòt fwa ankò ekip twonpèt la kontan chita pou reflechi ansanm ak nou sou modòd mwa sektanm sa a ki se :<< Nou sot pran bon fòmasyon kiwo… Pataje l ak lòt yo>>.

Zanmi kiwo nou nan ete. Nan epòk sa a, nou jwenn anpil aktivite nan gwoup yo, rejyon ak dyosèz paske se vakans. Vakans se moman pou tout gwoup yo fè aktivite tankou: joune, kan, piknik, sesyon fòmasyon, elatriye. Jan nou sot di l la nan moman sa a tout dyosèz yo pwofite òganize Bivwak. Bivwak se yon kan fòmasyon chak dyosèz òganize pou dirijan ki nan dyosèz li, se moman sa a dyosèz yo pwofite kontinye fòme dirijan yo, li ede yo fòme karaktè yo, li ede yo konprann pi byen baz Mouvman an, sa vle di tout fòmasyon, tout prensip ak valè Mouvman pwopoze ba yo.

Se moman tou pou dirijan yo pataje youn ak lòt savwa ak esperyans yo nan Mouvman an. Fè konesans ak lòt dirijan ki nan menm dyosèz ak yo. KDK yo dwe chita pou byen reflechi epi chwazi yon pwogram ki rich ki mache ak kan fòmasyon sa a, san yo pa kite baz Mouvman an, ak Kris la ki se sèl bousòl nou.Sa ki pi enpòtan se pou dirijan yo byen pran fòmasyon nan bivwak yo paske se gwoup yo ki voye yo reprezante yo. Moun sa yo gwoup yo chwazi yo kòm delege dwe konpran byen kisa yo vin fè, paske gen lòt dirijan ki rete dèyè kap tan pou yo vin pataje ak yo sa yo sot pran nan kan fòmasyon sa a. Sa vle di yo dwe moun ki byen dispoze pou resevwa fòmasyon sa a, byen pran sa wap pran, yo dwe tou moun ki ouvè ak kominikasyon, ki pa egoyis se pa moun kap kenbe tout sa yo te pran kòm fòmasyon pou yo sèlman.Se moun ki ouvè pou pataje ak lòt yo sa yo sot pran.
Se konsa dirijan ki pat gen chans al patisipe nan kan fòmasyon sa a, yap kapab resevwa menm fòmasyon nan men dirijan ki te gen chans al patisipe yo menm, yap kapab santi yo nan menm anbyans bivwak la. Ya resevwa fòmasyon sa a byen paske moun kap ba li yo a te resevwa l byen epi li pataje l byen.

Zanmi kiwo si nou vle jwenn tout bon inifòmite nap chache nan Mouvman an nou an, pou le Nò, Sid, Lès, Lwes pou n pa di tout depatman yo. Lè yo reyini pou yo fè menm bagay pou nou youn sanble ak lòt kòm kiwo sann pa depaman lè nou sot pran bon fòmasyon kiwo…pataje l ak lòt yo.


MODOD OKTOB 2011

Misyon n poko bout…Nou fenk kòmanse travay!

Zanmi dirijan nan kat kwen peyi a ak lòt bò dlo nou wete chapo n byen ba pou n salye nou nan non chèf nou an Jezi Kri.
Ekip lan kontan rantre lakay nou pou l prezante n ribrik pa nou an. Si gen yon kòmansman fòk gen yon fen, fen sa pa vle di nou fin travay nan Mouvman kiwo an. Men fen sa anonse lane 2010-2011 kiwo an rive nan bout li. Se rezon sa menm ki fè ekip lan fè chwa modòd sa ki se:

Misyon poko bout --- Nou fenk kòmanse travay!
Menm si nou ta kite tè sa jodi a, Mouvman Kiwo an pa ka elimine. Nan sans sa frè ak sè kiwo n yo, nap fè tout sa n kapab pou Mouvman an toujou briye, rete ak menm chalè l lan nan dènye rakwen nan peyi an. Nou rive nan moman pou n fè yon dènye evalyasyon sou kòman nou te viv lane kiwo sa e kòman nou pral antre nan lane kap vini an.

Partenariat Chiro-Kiro: Comment participer?


Patenarya Kiro-Chiro: Chikiro: eksplikasyon, objektif, kondisyon patisipasyon, elt.

Ekstrè règleman patenarya

I.Entwodiksyon

Apre anpil mwa chita pale, Chiro Beljik ak Kiwo Ayiti deside kòmanse yon patenarya a pati premye sektanm 2011 kap dire 2 zan ki posib pou renouvle. Patenarya sa ap kòmanse ant gwoup yo avan, apre sa a, siposib lap fèt ant rejyon epi dyosèz. Tèm patenarya a se : « Ann met tèt ansanm poun vanse douvan.» Nan yon premye tan yap chwazi 30 gwoup Kiwo pou kòmanse patenarya ak 30 gwoup Chiro. Men tout gwoup ki enterese kapab pase enskri nan dyosèz li avan 15 oktòb 2011.

I.1 Objektif patenarya a.

Objektif jeneral patenarya a se pèmèt plizyè echanj sou sa ki konsène enfòmasyon jeneral sou 2 peyi yo (Ayiti, Beljik) sou konesans òganizasyon 2 Mouvman yo, pwogram fòmasyon yo ak diferan aktivite yo reyalize nan objektif pou akonpaye timoun yo, jèn yo dapre defi k peyi yo prezante. Se sa ki fè, Mouvman Kiwo Ayiti angaje a travè komite patenarya a pou akompaye trajè a pou diferan echanj yo kapab ede gwoup lokal yo nan bon òganizasyon yo, men plis toujou, pou ranfòse kapasite planifikasyon, fòmasyon ak òganizasyon yo.

I.2 Non ak sa patenarya gen ladan li

Patenarya a batize sou non « CHIKIRO », 2 Mouvman yo mete ansanm ak diferans yo ki se CHI epi KI epi resanblan
s yo ki se RO pou kolabore epi pèmèt jèn Beljik ak Ayiti fè echanj, kominike antre yo, pataje, elt. Patenarya a gen ladan li echanj enfòmasyon, fòmasyon, dokiman, materyèl avèk eksperyans nesesè pou bon fonksyonnman Mouvman yo Genyen tou posiblite pou 2 Sekretarya Nasyonal (Kiwo, Chiro) yo òganize vizit nan 2 peyi yo.

I.3 Mwayen kominikasyon patenarya a.

• 2 magazin yo « Twonpèt » (Kiwo Ayiti) ak « Dubble Punt » (Chiro Beljik) ap sèvi pou pataje evolisyon ak konsiy patenarya, nouvèl gwoup kap patisipe yo. Tout gwoup ak tout Kiwo kapab fè kòmantè oswa obsèvasyon sou dewoulman patenarya a.
• Website (www.mouvevementkirohaiti960.blogspot.com) ak email Kiwo a… Kapab sèvi adrès pou echanj kap fèt ant gwoup yo ak Sekretarya Nasyonal Kiwo a espesyalman komite patenarya a.
• Kominikasyon an kapab fèt tou pa nimewo telefòn, email, vizit Sekretarya Nasyonal la ak gwoup angaje nan patenarya a.

I.4 Kondisyon pou kenbe pandan patenarya a

Tout gwoup Kiwo kapab patisipe nan patenarya a dirèkteman oswa endirèkteman a kondisyon yo respekte konsiy sa yo.
i. Tout gwoup ki vle patisipe nan patenarya a dwe prezante fich idantite yo bay Komite Dyosezen lakay li devkwa pou yo rive nan Sekretarya Nasyonal Kiwo a avan 15 oktòb 2011.

ii. . Fich sa yo dwe byen prezante nan bi pou enterese gwoup korespondan Chiro Beljik yo. Fich sa yo dwe gen efektif gwoup la, yon kout istwa, sitiyasyon Jeografik, orè rankont yo, pwogram anyèl, diferan aktivite ak reyalizasyon, espesyalizasyon zòn nan, elt.
iii. Patisipan ki vle entegre nan patenarya a dwe respekte diskresyon epi evite bay enfòmasyon pèsonèl avèk gwoup ki pa nan patenarya yo, tankou: telefòn, adrès, email pèsonèl, etc… sof avèk komite patenarya Sekretarya Nasyonal Kiwo yo kapab fè echanj sa yo.
iv. Patenarya a pa dwe sèvi okazyon pou regle koze pèsonèl tankou pale de sa ki pa antre nan kad patenarya a, mande lajan osinon bous etid, mande pou fè vwayaj pèsonèl pou ale Beljik…
v. Tout lèt yo dwe al jwenn gwoup korespondan an ekri an fransè sou lojisyèl Word ak yon langaj ki klè epi kap fasil pou gwoup korespondan an kapab konprann.
vi. Gwoup ki vle kapab bay komite patenarya a yon kopi lèt yo. Men chak fen mwa tout gwoup san eksepsyon dwe bay komite patenarya a yon rapò korespondans lan pou yo kapab pibliye l’ nan 2 magazin yo (Twonpèt, Dubble Punt).
vii. Si yon gwoup patisipan pa gen aksè ak entènèt nan zòn kote li ye, fòk anvlòp li itilize a prezantab epi ekriti a byen lizib. Lèt yo dwe poste daprè tarif yo ekzije a. Gwoup ki vle kapab mande Komite patenarya poste lèt yo pou yo. Chak gwoup dwe gen yon komite ki pou reskonsab dewoulman patenarya a.
viii. Tout gwoup kap patisipe, dwe gen sans reskonsablite lakay yo epi yo dwe pran angajman yo o serye. Tout gwoup ki pa respekte règleman sa yo ap pran gwo sanksyon e kapab deyò nan kous patenarya a.

NB. reyisit patenarya a depann, an patikilye, de chak gwoup kap patisipe; pou sa “an n met tèt nou ansanm pou n vanse pou pi devan” pou n kap reyalize objektif patenarya a.


Sou fraz sa a komite patenarya ap salye nou jodia pou’l prezante nou yon rapò global sou tout sak te pase nan diferan rankont yo.
Men non manm yo :

NON PRENON TELEFON GWOUPE EMAIL
PE Alexandre Kakolo Beya, 3657-99-12, Kiro d’Haïti
V. Joseph Alexandra,37-32-21-90 St Pierre P.V, alexanosner@yahoo.fr
Jean Jacques Claudinette, 37-71-59-12, Cite Soleil, didine 40180@yahoo.fr
Alexis Clotilde, 34-55-92-08, Ste Marie climatilde@live.fr
Adentus Roberson, 37-33-60-85, Ste Claire Petite P Cazeau P.P.C
Louis Jeune Hyadelie, 39-13-1027, Lilavois hyadelie08@yahoo.fr
Jean Marc Donald, 36-83-61-58, St Gérard marcdonaldjean@ymail.com
Fleurismé Barbara, 37-77-11-39, Croix des missions, Mariefleurismé@gmail .com
Saint Aimé Lecsensky, 38-18-74-49, St Ard LecsenskySaintAime@yyahoo.fr
Fortin David 36-79-23-82, Mon Carmel, Fortyloved@yahoo.fr
Volcy Gregory 37-09-34-61 St Joseph ?
Sylla Roberto 37-16-35-6 St Pierre P.V ?


Depi jou ki te 7 Jen 2011 lan plizyè manb kiwo volontè sòti nan divè chapèl ak pawas te reponn prezan nan plizyè rankont komite a te fè nan lokal Sekretarya Kiwo a pou diskite ak travay sou plizyè pwen nan lide pou patenarya mache byen ak nan lòd.
Pou komite a nou genyen :


• Koòdinasyon : Pè Alexandre Kakolo Beya, V.Joseph
Alexandra, Jean Jacques Claudinette
• Sekretè : Alexis Clotilde
• Sekretè adjwen :Adentus Roberson
• Trezoryè : Louis Jeune Hyadelie
• Korespondans : Fortin David, Jean Jacques Claudinette, Jean Marc Donald
Men kèk pwen ak detay yo :
Non patenarya
Non ki kenbe pou patenarya se’’CHIKIRO’’ ki konpoze ak non 2 Mouvman yo kiwo Ayiti ak Chiwo Bèljik.

Logo
Pou logo a Mouvman yo ap travay sou li.
Slogan

‘Unissons-nous pour avancer vers l’avenir’.

Slogan training

‘’Men ale men dire fè zanmi dire’’.

Mwayen motivasyon

Kòm mwayen motivasyon komite a te fè yon deskripsyon de patenarya nan bilten bimansyèl la kise ‘’Twonpèt’’. Ak nan revi jèn an aksyon’’. Nan rankont ak KONAK’’, nan ;’’bivwak fòmasyon yo. Komite a fòme yon komisyon kite gen pou misyon mete reprezantan dyosèz yo okouran de patenarya yon fason pou yo ka motive gwoup ki nan dyosèz yo.

Objektif

Objektif patenarya se gen yon echanj kominikasyon ak korespondans ant gwoup yo san yo pa bezwen vwayaje.
Gwoup kap patisipe yo ap gen yon echanj dirèk ak lòt gwoup yap koresponn nan, men yap gen pou bay yon rapò chak mwa ak komite koòdinasyon an.

Lansman

Pou lansman patenarya tou de Sekretarya yo ap poze yon bilan estatistik de peyi yo sou plan : Potitik, jewografik, demografik, pla tipik, kilktirèl, ekonomik. Pou patenarya kapab mache byen komite a mete sou pye kèk prensip: Règleman, Kritè, ak fomilè pou enskripsyon yo. Ap gen reprezantan patenarya nan dyosèz yo pou vizyalize travay gwoup ki nan jimlaj yo.

NB. Komite ap kòmanse ak yon videyo pou’l salye kiwo Bèljik yo.
• Pou chwa gwoup yo komite Dyosezen yo ap gen pou chwazi gwoup ki kapab patisipe nan patenarya.
• Nap jwenn fòmilè enskripsyon yo nan bivwak yo epi nan men KDK.
• Nap jwenn email pou jimlaj la nan pwochen rapò a.
Tout gwoup ki vle menm sil pa nan jimlaj la kapab poze kesyon ou kòmante sou patenarya.

Email Komisyon patenarya: chikiropartenariat2013@yahoo.fr.

CHIRO FLANDRE, BELGIQUELa Jeunesse Chiro de Flandre se présente !

La Belgique, la Flandre et… le Chiro !

Le Chiro s’appelle officiellement ‘Chirojeugd Vlaanderen’ soit ‘la Jeunesse Chiro de Flandre’ en français. Avec presque 1000 groupes locaux et plus de 95.000 membres, le Chiro constitue le plus grand mouvement de jeunesse en Flandre, la partie néerlandophone dans le nord de la Belgique. Quasiment chaque commune héberge des groupes Chiro, dans une ou plusieurs paroisses. Le pendant francophone dans la partie wallonne au sud du pays s’appelle le Patro.

Les groupes locaux
L’équipe d’animateurs

Les groupes locaux fonctionnent d’une manière autonome mais ils sont soutenus par une équipe nationale de cadre qui s’occupe de la coordination générale. Les dirigeants des groupes locaux sont des jeunes volontaires de 17 ans et plus : l'équipe d'animateurs. En règle générale, ils se réunissent au moins une fois par semaine pour veiller ensemble à une bonne vie de groupe. Au total, leur nombre s’élève à environ 15.000 personnes.

Les réunions

Chaque dimanche après-midi, les six groupes d'âge (6-18 ans) se réunissent dans leurs locaux pour faire toutes sortes d'activités (jeux, randonnées, débats...). Un groupe Chiro, c'est plus que la somme des différentes sections et de l'équipe d'animateurs: il forme une communauté où les petits comme les grands trouvent leur place.

Le point culminant d'une année Chiro est sans aucun doute le camp que les groupes organisent pendants les vacances d'été (juillet-août). Un tel camp signifie s’amuser, vivre et jouer ensemble pendant dix jours!

Les sections Chiro
Pour mieux pouvoir organiser des activités sur mesure des enfants, les membres d’un groupe Chiro sont divisés d’après leur âge. Parfois ces sections sont mixtes, mais il se trouve également des groupes qui sont uniquement composés de garçons ou de filles.

Les plus jeunes sont les bienvenus au « Ribbels » (6-8 ans). Avec leurs animateurs, ils plongent dans un monde fantastique de nounours et de princes charmants, ils aiment les marionnettes et se déguisent en sorcières. Ils font des randonnées bourrées de jeux, de chansons amusantes et d'épreuves bidonnantes. Cette section n’est pourtant pas présente dans tous les groupes Chiro : parfois la préférence est de ne devenir membre que quand on est un peu plus âgé, d’autres fois aussi la quantité d’animateurs ne suffit pas pour pouvoir s’occuper de cette section de petits.

Dans ces cas-là, les enfants entament leur carrière Chiro dans la section qui s’appelle « Speelclub » et qui est ouverte aux petits âgés de 8-10 ans. Les activités se ressemblent grosso modo à celles des « Ribbels ».Ceux qui ont entre 10 et 12 ans se retrouvent dans la section « Rakwi » pour créer des figures rigolotes en terre glaise, se donner à fond dans les activités, faire des randonnées en vélo ou courir à perdre haleine lors des jeux forestiers. Les filles se moquent des garçons, et eux, ils se racontent une blague.


Les « Tito » (12-14 ans) partent parfois à la découverte d’une ville où ils jouent un grand jeu, ils préparent des repas eux-mêmes dans leur local et ils adorent les jeux de plaine, lorsque la tactique joue un rôle important. Parfois, ils tentent d’être le plus original possible dans un concours de maquillage et l'été ils adorent les jeux d'eau aux dépens des animateurs !

Les jeunes de 14-16 ans s’appellent les « Keti ». Ils courent les aventures, font une randonnée de deux jours dans la nature ou construisent un radeau pour faire la descente d'une rivière. Ils se crèvent dans des jeux sportifs qu'ils ont inventés eux-mêmes ou chamboulent complètement leur local. Il arrive aussi qu’ils y tournent un film sur un crime mystérieux dans lequel ils se font passer pour des vraies stars de cinéma.


Les « Aspirant » (16-18 ans) enfin sont les membres les plus âgés d’un groupe Chiro et ça se voit à travers leurs activités parfois impressionnantes. Ils sont presque adultes, mais ils n’ont quand même pas encore la pleine responsabilité qu’ils auront en tant qu’animateurs et ils en profitent ! Ils alternent jeux corsés et discussions passionnées dans le coin « fauteuil » du local. En temps voulu, ils donnent un coup de main aux animateurs en prenant soin des sections des plus jeunes. Ainsi, ils comprennent déjà un peu mieux à quoi s’attendre quand ce sera à leur tour de prendre la relève des animateurs…

Chiro, on en veut toujours plus!

Chiro, c'est même beaucoup plus que faire des activités le dimanche après-midi. Chiro, c'est une manière de vivre. Le « rêve Chiro » se résume en trois valeurs, qui ont leurs racines dans l’inspiration chrétienne: aimer, intériorité et justice.

Chacun mérite d'être aimé. C'est la condition principale pour pouvoir développer ses talents et sa personnalité. Puis, la valeur « intériorité » incite à réagir contre la vie superficielle et la consommation effrénée. Les adhérents Chiro tentent de faire des choix bien pensés et conscients et osent réfléchir aux motivations profondes de leur engagement ce qui les rend aptes à concrétiser leurs rêves. Le mouvement Chiro prendra en outre toujours la défense de ceux qui risquent de rester sur la touche…

La Structure nationale
Les secrétariats et les différentes équipes

secrétariat national de Chiro Flandre est situé dans le centre d'Anvers. Il se trouve en outre un secrétariat dans chacune des cinq provinces flamandes. Les animateurs peuvent y adresser leurs questions sur le plan administratif et dix équipes diocésaines, également composées de volontaires, s’y réunissent. Celles-ci sont soutenues par 71 comités régionaux qui comptent environ 800 membres. Ensemble, ils coordonnent, stimulent, motivent et soutiennent les groupes locaux dans leur région. Il existe aussi des équipes Chiro au niveau national, comme la Commission Diversité ou le Service des Activités Internationales.

Formation

Les jeunes animateurs sont invités à suivre une formation de base qui consiste d’un cours d'introduction d’un weekend et d’un camp de formation de cinq jours. Il existe en plus beaucoup d’autres possibilités pour se développer en tant qu’animateur: un camp de section, un camp d'expression, un camp de randonnées, etc. Une formation spécifique est également organisée pour les accompagnateurs adultes et les équipes de cadre.

PublicationsLa revue pour les animateurs de Chiro Flandre s’appelle « Dubbelpunt » et parait mensuellement, à l’exception des mois d’été juillet et août. En moyenne plus de 8000 animateurs s'y sont abonnés. Le magazine contient à la fois des pages informatives et des articles à contenu pédagogique : des jeux, des conseils pour s’occuper d’un problème dans le groupe, etc. « Kramp » constitue une revue bimensuelle pour les membres Chiro de plus de 14 ans et les équipes de cadre reçoivent un petit journal, « Kaderbrief », dans la même périodicité. Telles sont les publications les plus importantes, mais le Chiro a déjà aussi sorti quelques livres.

Le thème annuel, la journée de lancement et le camp quinquennal « Krinkel »

Tous les ans, le Chiro travaille autour d’un thème particulier. L’année 2011-2012 est un peu spéciale à cet égard, car tous les mouvements de jeunesse en Flandre collaborent pour mettre l’attention sur un sujet commun : la pauvreté.

La journée de lancement en septembre sert à présenter le thème annuel aux animateurs, ainsi que du matériel pédagogique qu’ils peuvent mettre en application dans leurs groupes locaux respectifs. De plus, quelques pages de « Dubbelpunt » sont à chaque fois consacrées à un ou plusieurs aspects du thème.

Tous les cinq ans, il est prévu d'organiser « Krinkel », un camp qui accueille presque 3000 animateurs Chiro et participants de mouvements de jeunesse internationaux. Ils vivent de manière intense ensemble durant quelques jours, ils discutent et échangent des idées concernant leur travail d'animation. Un évènement à ne pas manquer !


FIMCAP

Le Chiro est membre de la FIMCAP, la fédération internationale des mouvements de jeunesse catholiques paroissiaux, et entretient ainsi des contacts avec plus de vingt organisations, dans plus de vingt pays sur quatre continents.

Au niveau européen, le Chiro incite les sections les plus âgées à faire des échanges avec les groupes d’un autre pays. Au sein de la FIMCAP, ces échanges se font par l'intermédiaire du projet « Roundabout ».

Le Chiro de Flandre entretient des liens étroits avec beaucoup d’autres mouvements de jeunesse partout dans le monde, entre autres grâce aux partenariats dans lesquels le Chiro s’engage depuis quelques dizaines d'années. L’Afrique du Sud, les Philippines, le Chili etle Congo ont déjà été les partenaires du Chiro. A cette liste s’ajoute dorénavant Kiwo Ayiti !