dimanche 6 mai 2012

Nouvo Ekip nasyonal kiwo a


NIMEWO TWONPET ME-JEN 2012


NIMEWO TWONPET ME-JEN 2012

Chapo  Ba

Tokay dirijan kiwo ki nan peyi a ak lòt bò dlo,

Se avèk anpil kè kontan nou antre ankò lakay nou ak nimewo Twonpèt me – jen an e nou pwofite okazyon sa a pou n salye nou nan non Jezi Kri Gran chèf nou an. Nou swete nou kè poze Fèt Pak  la! Nou espere nou te pase yon bon tan karèm e yon bon fèt Pak la kote nou te selebre laviktwa lavi sou lanmò, laviktwa limyè sou tenèb la! Nou konnen, nou toujou nan tan Pak la kap kontinye jis dimanch Lapannkot la, sa vle di 50 jou aprè Fèt Pak la; nan sans sa a, li bon pou nou kapab kontinye toujou viv nan lespri Pak la dekwa pou nou kapab fè lespri lavi a triyonfe tout kote nap viv yo. Pak se yon fèt kè kontan ak kè poze. Nou konnen Jou Fèt Pak la se jou kote Konva yo fè pwomès yo. Konsa nou swete tout konva yo ki angaje yo  anpil kouraj ak devouman nan sèvis Kris la.

Dirijan, pa bliye ak mwa me a, nou kòmanse twazyèm peryòd la: ‘’Tout kiwo an aksyon…Pou avansman Sosyete n!’’ Twazyèm peryòd sa a  mande n poze  aksyon konkrè kote nap viv yo dekwa pou n patisipe nan rebati peyi n. Nou pa bezwen chwazi aksyon nou pa kapab reyalize. An n wè nan zòn kote nou rete yo ki aksyon ki kapab  pote lavi tounèf Kris la pou frè ak sè nou yo. Sosyete a pa kapab chanje si nou pa mete men nan pat la, si nou pa travay ak konsyans nou pou nou fè sosyete nou an tounen yon kote moun viv nan kè poze, nan jistis, nan respè youn pou lòt, nan respè pou tout sa Bondye konfye n pou n jere a(anviwonnman). Se envitasyon sa a nou pral jwenn nan mòdòd mwa me a:  Travay ak konsyans kiwo....pou n chanje anviwonman n!” Konsa pou n kapab rive chanje anviwonnman n, nou bezwen konkou chak grenn kiwo nenpòt ki kote li ye. Paske patisipasyon chak kiwo se li ki fè fòs Mouvman Kiwo a nan tout peyi a. Se mesaj mòdòd mwa jen an: Kontribisyon paw kiwo…ka fè n vanse!”
 Nan nivo mouvman an, pou nou rive ede kiwo yo byen viv tèm jeneral ane a e sitou poze aksyon konkrè pou chanjman sosyete n, epi tou pou nou rive pran swen anviwonnman n kòm sadwa, Mouvman Kiwo a ap òganize 2 sesyon fòmasyon nasyonal soti 17 rive 20 me 2012, nan menm moman nan vil Gonayiv pou tout dirijan kiwo ki ap soti nan zòn Gran Nò( Okap, Fòlibete, Podpè, Ench ak Gonayiv), epi nan vil Okay pou sila yo ki ap sòti nan zòn Gran Sid( Potòprens, Jakmèl, Jeremi, Ansavo e Miragwann e Okay). Nou vle, atravè sesyon fòmasyon sa a, ede tout kiwo konprann dwa ak devwa yo nan peyi n e sitou devan anviwònnman peyi n ki, chak jou Bondye mete, ap depafini. Se konsa Konak la mande pou chak kiwo plante yon pyebwa epi pran swen l. Li tou mande tout gwoup kiwo ki prale nan kan ane sa a, pou yo enterese ak fason moun nan zòn nan ap òganize lavi yo, fason yo pran swen anviwonnman yo e sitou ki pwoblèm yo fè fas ak yo. Konsa yo kapab patisipe nan jèfò moun yo ap fè pou rann anviwònnman yo pi bèl. Aprè 50an, Kiwo, ann angaje n... Nan rebati peyi n!
 Tokay, pa bliye ankouraje timoun ak jèn kiwo yo pou byen prepare tout egzamen fen ane yo. Konsa nou tout ap byen kontan si tout kiwo rive fè yon bon mwayenn e sitou si yo rive sèvi ak tout sa yo aprann lekòl la nan lavi yo, nan fanmi, nan gwoup kiwo a, elt.
 Mwa me ak jen an chaje ak anpil fèt ni nan Legliz la ni nan sosyete a: Fèt Drapo ak Inivèsite, fèt manman yo, fèt papa yo, fèt travay, fèt asansyon, fèt Dye, fèt lapannkot, elatriye. Kòm kiwo, nou envite nou fè anpil efo pou n kapab viv tout fèt sa yo avèk anpil lafwa, avèk anpil konviksyon. Nou dwe manifeste tout kote nap viv yo valè fèt sa yo genyen ni pou lavi nou ni pou lafwa nou. Se konsa nou vle make yo avèk kèk aksyon sosyal pou montre nou se kiwo tout bon vre, ki angaje ni nan sevis Legliz la, ni nan sevis sosyete a. Epitou, ann pa bliyè lapriyè manman Mari ki se manman tout Kiwo yo, sitou nan mwa me a ki se yon mwa Legliz la mete apa pou li a. Ann lapriyè chaplè  a ak anpil lafwa, ak konviksyon  paske Manman Mari toujou la ap entèsede pou nou bò kot pitit li Jezi Kri, Gran chèf nou.
Nou kite nou la pandan nap swete nou byen viv tout fèt  yo epi bon travay nan sèvis Kris la ! Aprè 50an, Kiwo, ann angaje n…Nan rebati peyi n !
MODOD MWA ME

Travay ak konsyans kiwo....pou n chanje anviwonman n!

Tokay kiwo yo, nou pap sispann retire chapo n pou n salye w nan non Jezi gran chèf nou an.  Nou sòt viv de modòd ki trè fò pou mwa ki sòt pase a, nou jewnn de mo nou dwe pran ak kè ki se: “travay ak konsyans’’ . Zanmi kiwo yo nou jwenn modòd mwa me a ki ale pi lwen ki pwal fè parèt aklè. Travay pou kisa?  Konsyans nan ki sa, poukisa  pran konsyans ?    “Travay ak konsyans kiwo....pou n chanje anviwonman n”.
 Lè n gade anviwonman an, nou wè se tout sa ki antoure nou, se sèlman nou menm ki gen pouvwa sou yo,  swa pou nou kraze oubyen konstwi yo.Ki chwa nou fè kiwo si nou chwazi chanje anviwònman nou, nou dwe travay pou sa,  travay se libète tout moun ki vle chanjman;  travay nan rebwazman pwoteje anviwònman an, pran konsyans se pa konstwi nenpòt kote se la ou renmen se respekte plan ibanizasyon lameri yo. Si nou al jistifye pou ki nou dwe pran konsyans,   anviwonman frape de yon katastwòf natirèl se nou menm, pitit nou yo, fanmy nou yo, byen nou yo ki pèdi. Lè n fè bezwen nou, jete fatra,  boule kawoutchou, plastik,... se nou ki peye sa . Tokay travay ak konsyans kiwo.....pou n chanje anviwonman n;  pwoteje anviwonman se pwoteje tèt ou ak fanmi w. Chanje anviwònman an se chanje mòd vi w ak fanmi w. Kiwo nou yo, nou jwenn anchènman de peryòd ak modòd jis pou n ka desoude nan misyon nou, pa bliye nan liv lajenèz Bondye ba nou pouvwa pou  n defini lanati, sonje Bondye se lavi . Nou swete tout moun  bon aksyon konkrè.
Modòd Mwa Jen
 Kontribisyon paw kiwo…ka fè n vanse!

Tokay kiwo nan 4 kwen peyi ayiti ak lòt bò dlo, yon bèl kout chapo ba pou nou tout!  Pou mwa jen an, nou gen yon modòd ki enviten travay pote kontribisyon pa n nan rebati peyi n  pou n remet peyi n kanpe;  efò pa nou tout enpòtan. Lè yo di n kontribye se pa sèlman ak lajan nou kontribye,  gen anpil fason nou kapab kontribye: ou ka kontribye ak kouraj ou, ou ka kontribye ak lide w, ou ka bay yon bon konsèy ki pou pèmèt travay la avanse. Ou konn pase yon kote ou wè yon travay kap fèt yo diw li rive fèt gras ak konkou tel ou tel enstitisyon ak popilasyon an,  ebyen popilasyon an se pa lajan li bay non, sèl bagay yo aksepte pou yo fè yon ti rediksyon nan sa yo tap touche a,  ti sa yo pran sou yo a se li ki kontribisyon popilasyon an.

Kontribisyon pa’w kiwo...ka fèn avanse
Modòd sa fè n sonje yon chan ki di (ann kontinye lite poun konstwi yon nouvo sosyete). Kiwo yo te konn chante l anpil aprè gwo rejim diktatoryal la  te fin tonbe. Jounen jodi a nou twouve nou nan yon gwo peryòd ki fè n wè se pa selman kont diktati, kont piyay ak anachi nou ka goumen. Nou bezwen goumen tou pou n chanje fason nap viv la, fason nou panse a nou dwe lite pou n bay tèt nou disiplin pou n chanje konpòtman nou, nou bezwen lite pou n pa bati nenpòt kijan ak nenpòt ki kote. Nou bezwen goumen anpil pou n aprann  peye taks bay leta peyi nou. Jezi te di nou se pou nou bay seza sa ki pou seza epi bay Bondye sa ki pou Bondye; se pa sèlman sa lè n jwenn posiblite pou n vin okipe gwo plas nan peyi a pou n peye taks, peye taks se yon devwa sivik, si w pa peye l, leta ta dwe mete w nan prizon. Modòd sa fè n  sonje tou yon lòt chan ki di : O lespri Sen desann sou nou, nou gen yon misyon pou Ayiti. Se menm misyon sa nou menm kiwo nou gen pou jodi  a apre 50 an nou an lè n chwazi bay tèt nou misyon sa, se komsi nou te pran desizyon pou n wete nan tèt nou, tout espri egoyis, tout lide plen pòch ak plen vant, pou n travay nan bay peyi a yon lòt direksyon.

Men lè n gade nannan sosyete nap viv jodi a, nou wè chan sa n sòt di piwo a, yo preske pa chante li ankò. Si yon jou yon gwoup ta deside chante li, yo pa di ayiti, yo di yo gen yon misyon pou latè a, sa vle di jounen jodi a zafè ayiti preske pa gade moun yo. Nou chita nan pwòp peyi nou ki se ayiti, pou n defann entère peyi etranje. Pase n batay pou peyi n chanje nou pito vann peyi a bay etranje. Anpil ayisyen pa pran konsyans de sa yo ye. Nou pito defann enterè espri egoyis, tout lide plen pòch ak plen vant  pou n travay nan enterè peyi n  pou n wè ansanm kijan nou kapab bay peyi a yon lòt direksyon.  Men erezman pou nou menm kiwo, jodi a nou rive depase  lide sa, nou oblije angaje n nan zafè peyi n. Ann pran konsyans epi pou n fè l ak konsyans.

Lè yon sitwayen peye taks bay leta, lè tout sa l’ap regle  li pase nan chimen legal pou li fè li, lè li pa fè fo epi li pa patisipe nan frod, li se yon moun  ki kontribye nan ranfòse otonomi peyi li. Li kontribye nan avansman peyi n. Lè w sèvi ak bagay ki fèt nan peyi w : ou manje manje ki fèt nan peyi w, ou kore pwodiksyon nasyonal ou. Lè w pa jete fatra nan lari a, lè w pa fè w bezwen w nenpòt ki kote nan peyi a, ou kontribye nan pwoteje anviwònman w. 24 jen ki pwal vini an tout kiwo ap plante yon pyebwa, an n fè sa ak tout kè nou,ak tout fòs nou, an n mete tout devouman nou ak tout kè kontan nou, pou n fè travay la, ann kontribye pou n gen yon Ayiti vèt.
Wi nou tout konsène, nou tout kapab, jèn kou gran moun, piti tankou vyeya ;  ann kontribye nan reyalizasyons travay sa a. Ann kontribye poun remanbre leta peyi n. Ann kontribye pou n gen yon anviwonman sen. Lè sa a, nap kapab viv an sante, san estrès, san kè sote, nan lapè, lanmou, nan yon bèl ayiti ki bay anvi viv.
Kontribisyon pa w kiwo…ka fèn vanse.  

Kwen seksyon mwa Jen 2012

Kontribisyon paw kiwo….ka fèn vanse!
Zanmi dirijan kiwo nou yo kèlkeswa kote nou ye nanmond lan, nou salye nou avèk anpil respè. Se avèk anpil kontantman nou frape pòt kay nou pou n prezante nou ribrik pa n nan kise ‘’Kwen seksyon’.’
Dirijan, sa n pral di la nap sèvi ak yo nan tout seksyon yo. Nou pa gen pwoblèm siw pa sèvi ak yo, ou sèvi avèk afè pa w.
 Pou kòmamse nap chita pale sou 3em peryòd lan, yon peryòd ki mande pou n poze anpil aksyon konkrè. Aprè nap pale sou modòd lan, nou kapab fè travay lan an ekip, konsa tou ou kite yo pale epi dirijan ou fè konklizyon an. Nou gen jounen mondyal timoun yo, li enpòtan pou n pale yo sou ‘’dwa ak devwa ‘’ yo genyen, nou pap bliye fèt Dye, fèt papa yo.
Nou toujou bay fèt manman yo plis valè epi nou neglije fèt papa yo, fwa sa se pou n ba li enpòtans li paske yo chak gen yo nan fanmi an. Genyen tou jounen mondyal dwòg. Li bon pou n raple yo kisa dwòg ka fè epi kijan lap boulvèse mond lan.
Dirijan nou gen gwo dat kise 24 jen pou tout moun mete yon pyebwa nan tè kote mouvman kiwo a bay anpil enpòtans. Pyebwa nap plante yo, nou ta konseye nou plante pyebwa kap bay fwi. Se moman tou pou n pale de  anviwonman an sitou nan peyi nou.
Mwa sa se mwa egzamen, touswit nap gen pou n prepare ‘’kan’’. Tokay nou yo pa janm bouke pale de kan souple. Se kontribisyon pa w, kontribisyon pa nou tout kap fè n reyisi kelkeswa sa nap antrepran. Nap swete tout timoun ak tout papa ‘’bòn fèt’’ epi ‘’bòn vakans’’ ak tout moun.


Gran sesyon fòmasyon nasyonal Kiwo : Gran nò  ak Gran Sid : 17-20 me 2012.Kòm nou konnen l nou tout, epi kòm sa te deside nan Kanaredyo mwa fevriye ki sot pase a, BNK ap prepare yon sesyon nasyonal fòmasyon pou dirijan kiwo yo, sitou reprezantan rejyon yo ak dyosèz  yo, yon fason pou yo kapab jwenn yon espas kote yo kapab reflechi sou fason tout kiwo yo kapab viv pi byen  tèm ane kiwo 2011-2012 la ki di : « Aprè 50 an kiwo, ann angaje n … nan rebati peyi n ! ». Sesyon sa a ap fèt soti nan jedi 17  rive nan dimanch 20 me 2012. Lap fèt nan menm moman, men nan de (2) zòn diferan pou fasilite deplasman yo epi pèmet tout dyosèz yo patisipe. Se poutèt sa a, tout Gran Nò a (ki gen ladan l dyosèz Fòlibete, Pòdpe, Okap, Ench ak Gonayiv la) ap reyini nan vil Gonayiv, epi Gran Sid la li menm (ki gen ladan l dyosèz Jakmèl, Jeremi, Ansavo e Miragwann, Potòprens ak Okay) pral reyini nan vil Okay. Nou espere akeyi 500 dirijan kiwo : chak dyosèz ap bay 40 dirijan kiwo, plis manm KDK, BNK, elt.Gen plizyè reyinyon ki fèt deja nan nivo lokal ak nasyonal, ak reprezantan KDK yo ,KRK yo ak BNK pou planifye epi prepare òganizasyon gran sesyon fòmasyon sa a. Fòmasyon sa a pral pote plis sou  tèm jeneral ane a -nou vle konprann epi viv pi byen-, sou inifòmite Mouvman kiwo a nan tout peyi a, sou reskonsabilte nou kòm kiwo devan anviwonman peyi n, sou dwa ak devwa nou kòm sitwayen epi tou sou angajman  nou anndan Legliz la ak sosyete a.

Kòm dynamik, nou pral travay an atelye pou n kapab reflechi sou kèk aksyon sosyal nou pral reyalize aprè sesyon fòmasyon an nan zòn kote nap viv yo. Epi nap gen panel kote nap bay reprezantan chak dyosèz yo yon espas pou pataje reyalite ak eksperyans yo sou fonksyonman Mouvman Kiwo nan nivo lokal, nan nivo rejyonal oubyen nan nivo dyosezen an (pwen fò, pwen fèb, pwen ki merite chanje). Pou sa, nou mande pou chak dyosèz byen prepare pataj yo pral fè ak lòt yo. Yon bon ti rapò ekri sou lavi kiwo nan dyosèz la kapab pèmèt Panel la ede n wè pi klè ki kote nou soti, kote nou ye ak kote nou vle ale sitou aprè selebrasyon 50an Mouvman Kiwo a. Nou pral prezante travay sou oryantasyon Mouvman Kiwo a aprè 50 an : Kouman li ap mache e nan ki pwen nou rive. Epi ki remak ak sijesyon nou kapab jwenn nan men kiwo yo pou travay la kapab fèt pi byen toujou.

Nap gen pou n fè kèk aksyon sosyal tou, ni Gonayiv ni Okay, yon fason pou fè moun yo konprann nan ki sans nou vle viv tèm ane a, nan ki sans nou angaje n pou rebati peyi nou an. Ak aksyon soyal sa yo, nou vle fè moun pran konsyans dwa ak devwa nou tout genyen pou peyi nou an, pou anviwonnman kote nap viv yo. Nou pral òganize plizyè Konkou tankou Chan, dans, teyat, desen, pwezi, jwèt, gran manjè, elt. Nou vle pou tout konkou ki rive reyalize yo montre nou kouman nou kapab byen viv tèm jeneral e sitou bay yon temwayaj ki provoke chanjman nan sosyete nou an. Se pral yon bèl moman pou ranfòse idantite nou kòm moun, kòm  kiwo Ayiti. Nou pral prepare yon mesaj final pou tout kiwo yo nan peyi a ak lòt bò a, pou tout moun nan Legliz la ak nan peyi n.

 Nou ekri ti mo sa a pou envite tout kiwo yo pou yo fe anpil efò pou eseye konprann tèm nan, ansanm ak tout lot tèm yo, epi mete yo an aplikasyon nan tout aktivite nou yo kote nou angaje. Nou mande tou pou tout kiwo yo rete veyatif sou pwogram sa a epi angaje yo  pou òganizasyon (2) sesyon fòmasyon nasyonal sa yo pote lavi pou Mouvman Kiwo a.

Aprè 50 an, Kiwo, Ann angaje n… Nan rebate peyi n!

Bon patisipasyon!
mardi 28 février 2012

Kanaredyo 2012

 Photos Kanaredyo fevrier 2012


 

 

Chapo Ba

 

Dirijan Kiwo nan peyi ak lòt bò,

Nou kontan antre lakay ou ak nimewo Twonpèt Mas-avril pandan nap salye ou nan Jezi Kri nou tout nap swiv e nap sèvi kòm Kiwo.

Nou espere nou tout te pase yon bon tan kanaval. Nou espere tou nou te kapab pase yon bon moman ak Gwoup nou nan sesyon oubyen retrèt, oubyen jounen refleksyon oubyen ankò yon ti soti nan gwoup la pou byen prepare n pou antre nan tan Karèm 2012 ki kòmanse jou mèkredi lesann nan aprè twa jou gra yo, 3 jou kanaval la nan tout peyi a.

                                                                                      

Se Konsa nou chwazi ede nou kontinye reflechi sou enpòtans Tan Karèm genyen pou nou kòm kiwo, kòm kretyen katolik. ‘’Ann rekonsilye Peyi nou nan Laverite ak Fòs Jezi Kri a’’, se tèm sa a Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè, pwopoze nou pou byen viv Tan Karèm nan. Kouman rekonsilye Peyi n nan laverite ak fòs Jezikri a, lè nou pa konn akeyi laverite a sou lavi noua k kè kontan ? Laverite a jenen nou anpil, li kapab menm mete nou dozado. Men sou nou kite Kris la anvayi n ak fòs li, nou kapab akeyi laverite sou lavi nou. Konsa nou kapab rive refè relasyon nou youn ak lòt yon fason ki korèk.

Tèm tan Karèm sa a ap ede n nan tout jèfò nou pral fè, pandan tan sa a, pou nou kase tèt vin jwenn Bondye nou an pandan nap rekonsilye nou ni ak tèt nou ni ak lòt yo, ni ak tout sa Bondye fè nou reskonsab yo. Nou vle fè nou fò, pandan tan sa a, kont tout sa a ki anpeche n bay Bondye premye plas nan lavi nou, e kont tout ki anpeche viv byen youn ak lòt nan peyi a, nan legliz la, nan kominote nou yo. Nou vle fè l atravè lapriyè, penitans ak pataj.

Men tou tèm tan Karèm sa ap ede kontinye viv tèm jeneral nou an pou ane a: Aprè 50an, Kiwo, ann angaje n… Nan rebati peyi n ! Nou bezwen patisipe nan tout jèfò, tout aksyon ki ap fèt pou Peyi a rebati pi byen. Sa vle di nou vle angaje pou Peyi n tounen kote tout moun viv byen youn ak lòt e sitou kote tout moun jwenn tout sa yo bezwen pou viv tankou pitit Bondye yo. Konsa angaje n nan rebati peyi n, se travay, pandan tan karèm sa a, pou yon vre rekonsilyasyon fèt nan peyi n, nan Legliz nou, ant tout moun kap viv nan peyi a, pou tout moun wè valè, nesesite ki genyen pou nou tout byen viv youn ak lòt, nan verite, nan respè youn ak pou lòt, e sitou nan renmen ak fòs Kris la.

Rekonsilye peyi n nan laverite ak fòs Jezikri a se pran konsyans Peyi a sa a  se Bondye ki fè n Kado l pou nou viv ladan l kòm premye reskonsab. Se travay pou nou merite kado sa nou jwenn nan men Bondye a, se mete sou kote tout sa kap divize n, tout sa kap detwi nou, tout sa kap fè nou youn rayi lòt, tout sa kap fè n chache enterè pèsonèl nou, pou nou wè ak travay sèlman pou enterè tout moun (Byen tout moun) nan tout pawòl ak aksyon nou yo.

Modòd mwa mas mete n sou angajman sa a : Konsyans ou… se pi gwo zouti ou ! Kiwo yo, nou bezwen rekonèt tout favè Bondye fè nou yo epi angaje n pou tout sa nap reyalize yo kapab refè amoni nan mitan nou ak tou sak vironnen n. se konsyans nou, se lafwa nou ki kapab ede n konprann kijan se nan yon menm e sèl Bondye nou tout soti e kouman nou gen anpil avantaj pou nou byen viv youn ak lòt, pou n ansanm rekonstwi peyi sa a Bondye Konfye n nan.

Li lè li tan pou nou angaje n pou rekonstwi peyi nou. Se sa a Modòd mwa avril la envite fè deja : Angaje n…Pou Travay la kòmanse ! Se konsa Fèt la Pak ap pote pou nou lavi tout nèf la, limyè Kris la kap klere nou e kap montre n ki chemen ki dwe pran pou nou rive rekonsilye Peyi n nan Laverite, pou nou rebati peyi n pi byen nan tout sa nap di yo, nan tout sa nap fè yo.

Dirijan Kiwo, nou pa vle pran tout tan ou. Nou kite ou la pou ou kapab fè yon bon gade sou tout kalite ribrik Nimewo Twonpèt la pote pou ou. Nou espere li ap ede nan travay ou kòm reskonsab anndan gwoup Kiwo ou a. ‘’Men ale men vini, fè zanmi dire’’, nap tann tout remak, kesyon ak konsèy ou yo pou Twonpèt la kapab toujou parèt pi byen ni nan fòm li ni nan fòn li.

Bon tan karèm ! Bon Fèt Pak ! Bon travay, Dirijan !

Modòd Mwa Mas 2021

Zanmi tokay kiwo yo,  yon  lòt fwa ankò nou wete chapo n byen ba pou  n salye n nan non Kris la Gran Chèf nou.  Aprè nou fin n viv modòd mwa ki sot pase a, jounen jodi a yon fwa anplis nou envite w viv avèk nou modòd mwa sa ki di:  KONSYANS OU… SE PI GWO ZOUTI !

Zanmi nou yo, konsyans se yon mo ki fò anpil, li sòti nan laten   (conscientia), li fòme  avėk  de  mo ki se   (cum) : ki vle di avėk   ak  (scientia): ki vle di (science).  Sou pwen moral  nou kapab di se yon  santiman  anndan w,  ki pou ede w jije sa ki  byen  ak  sa ki mal,  avèk li nou kapab  reyalize  anpil bèl  bagay. Kòm  kretyen, kiwo nou dwe kite se  konsyans nou ki se sèl  gid  nou  tout  kote nou pase, tankou   lakay nou, nan lekòl,  travay, legliz, nan anviwonman kote nap viv la, pou n pa di nan  kad jeneral sosyete kote  nap evolye a . Nan yon fason ki pi konkrè nou kapab di yon kiwo dwe yon referans, yon modèl   pou lòt yo, nan fason  lap konpòte l nan sa lap fè yo.

Jounen  jodi a peyi n twouve l nan yon  sitiyasyon kote chak jou pi plis lap  fè bak.  Kòm kretyen, kiwo  nou dwe mete men n nan pat la pou ede l  sòti nan kafou difisil sa  li ye a. Men se  kouman nou ka rive  fè sa ? se lè nap itilize  konsyans nou kòm pi gwo zouti   pou nou fè travay  Kris la konfye nou an. Si nou chak nan sa nap fè ki parèt pi senp,  oswa pi banal la, nou fè l byen  ak  konsyans, nou sèten piti piti  nap jwenn tout bon vre  rezilta nap chèche a. Pa  bliye nou tout, nou chak, nou gen  patisipasyon pa nou pou n pote nan rekonstriksyon peyi sa kèlkeswa nan domèn n  nap  evolye a. 

Se chak jou nap di enstitisyon ak systèm peyi nou an kòronpi nan fason  bagay yo ap fonksyone, se vre yon sèl moun pap  ka chanje tout yon systèm men, si chak moun nan fason pa li, nan domèn li ye a, travay ak konsyans, nan anviwonman kote lap fonksyone a pwoteje l pandan lap travay pou fèl  tounen yon ti paradi pou lòt yo, yo menm tou yo va kopye bon jan legzanp. Konsa Ayiti va jwenn delivrans lap chèche a.

Zanmi tokay  nou yo si nou kite konsyans nou gide nou,   sèvi ak li kòm zouti ansanm,  na di yon jou Ayiti peyi cheri nou  an va libere … Li va rive byen rekonstwi….

Pa janm bliye  kiwo  


Photos Kanaredyo Fevrier 2012


mercredi 28 décembre 2011

NIMEWO TWONPET JANVYE-FEVRIYE 2012

NIMEWO TWONPET JANVYE-FEVRIYE 2012


CHAPO BA
Dirijan Kiwo nan peyi a ak lòt bò,
Nan moman sa a, nou panse ak ou epi ak bèl travay ou ap fè anndan gwoup ou, nan rejyon ou, nan dyosèz la, nan nivo nasyonal pou fè Mouvman Kiwo a jwe wòl li nan fòme li ap fòme timoun ak jèn yo pou yo kapab vin bon kretyen ak bon sitwayen nan sèvis Kris la, pwochen yo ak peyi yo. Se sa nou tout vle viv nan tèm jeneral kiwo a pou ane 2011-2012: Aprè 5oan, Kiwo, ann angaje n… Nan rekonstwi peyi n!
Se konsa nou pote ba ou ak nimewo Twonpèt Janvye-Fevriye 2012 pandan nou pran tout tan n pou nou swete ou yon bèl Fèt Nwèl ak yon Bòn ane 2012! Se pou limyè Jezi Kri fèt nan mitan nou kontinye klere ou epi mennen ou toujou sou chemen kè kontan, kè poze ak renmen nan tout sa ou ap fè yo! Jezi vini…Pou lavi tounèf! Modòd mwa desanm nan.
Nimewo twonpèt sa a prezante ba nou kèk aktivite, kèk aksyon Konak la te chwazi pou ede nou viv pi byen tèm jeneral la ak tout peryòd ak modòd li yo. Nou envite ou wè ansanm ak lòt dirijan kouman nou kapab rive reyalize yo oubyen patisipe ladan l yo. Nou kwè yon tèm jeneral, yon peryòd, yon modòd gen tout valè yo lè yo ede nou viv lespri kiwo a pi byen pa sèlman ak pawòl nou yo men tou ak aksyon nou, ak konpòtman nou nan sosyete nou an. Fòk yo rive ede n fè yon pa nan sitiyasyon nap viv yo. Se sa a Modòd janvye a envite n fè: Ayiti nan pwoblèm Kiwo…Ann leve kanpe! Devan sitiyasyon peyi n ki poko fin bon nèt, fòk kòm kiwo, nou leve kanpe, fòk nou angaje n pou rebati peyi n, pou sa a chanje. Nou pa ka chita bwa kwaze oubyen ap gade, fòk nou wè ki kontribisyon kòm kiwo, kòm jèn nou kapab pote pou avansman peyi a kote nou ap viv yo. Ann travay ak konsyans Kiwo…Pou peyi nou ka bèl!(Dezyèm Peryòd). Se vre pou kont nou pa kapab rebati peyi n nan jistis ak renmen, nan respè pou tout sa Bondye kreye epi konfye nou yo. Nou bezwen konkou lòt moun, tout moun ki ap travay pou yon Ayiti tounèf. Se konsa Kiwo: Ann mèt men…Pou sa chanje!(Modòd fevriye 2012).
Nimewo Twonpèt sa a pote anpil fòmasyon ak enfòmasyon pou ou, dirijan. Konsènan Patenarya, nou vle di yon gwo mèsi pou tout gwoup kiwo ki fè nou jwenn fòmilè yo pou patisipe nan patenarya sa a ak konkou komite dyosezen yo. Nou rive chwazi 16 gwoup ki pral kòmanse patenarya ak 16 gwoup Chiro Beljik. Kòm patenarya ap dire 3zan, nou espere tout gwoup ki enskri ak tout sa ki pral enskri toujou, ap jwenn chans patisipe nan patenarya sa a. Gen Kan Mondyal Fimcap prale òganize ane pwochen nan peyi Paraguey sòti 14 jiyè rive 4 out 2012. Mouvman Kiwo envite pou patisipe nan kan Mondyal sa a paske li manm Fimcap ki se Fédération Internationale des Mouvements catholiques d’action paroissiale. Se 3 moun Mouvman kapab voye reprezante l nan rankont sa a. Konsa nou mande kiwo ki enterese patisipe nan kan mondyal ak plizyè jèn ki soti lòt peyi ak kontinan, pou yo pran kontak ak KDK yo. Nou toujou ap kontinye ak demach pou jwenn teren kiwo a, nou jwenn Leta ayisyen deja banou tout papye tè men nou poko ka ale sou li paske gen moun ki di tè a se pou yo. Nou deja fè Leta konnen sa a, nap tann yon repons rapid rapid pou nou wè kouman nou ka avanse ak pwojè a.
Nou kanpe la pou jodia. Nap kite ou dirijan dekouvri tout richès, tout konesans, fòmasyon ak enfòmasyon nimewo Twonpèt sa a pote.
Yon fwa ankò, nou swete yon bon fèt Nwèl ak yon bòn Ane 2012! Se pou Kris la ki se modèl nou, soutni nou pou nou kolabore ansanm nan tout sa nap fè pou nou rive rebati peyi nou an pi bèl. Nou swete bon travay ak gwoup ou a, ak seksyon ou reskonsab la. Bon fèt pou Tanbèt yo. Kouraj pou tout nouvo dirijan yo, nouvo chef gwoup ak cheftenn yo. Kenbe fèm pa lage. Kris la ak nou! Aprè 50an, Kiwo, ann angaje n…Pou n rebati peyi n!
Larezonnen 2012


Men modòd peryòd la
Mwa novanm 2011 : Kiwo nou se sèl nan… Legliz la !
Mwa desanm 2011 : Jezi vini… Pou lavi tounèf !
Janvye 2012 : Ayiti nan pwoblèm… Kiwo ann leve kanpe !
2èm Peryòd
An travay ak konsyan kiwo … pou peyi n ka pi bèl!
Zanmi kamarad, tokay kiwo mwen yo nou wè peyi nou an se pa yon peyi ki kondane li ye. Lè n mache anpil kote nan peyi a, lè n gade nan televizyon tou. Nou wè peyi nou an li pa pi mal pase sa, se pa yon peyi ki pi lèd pase sa tou, men sèl bagay gen anpil moun san konsyans ki antre kèk kote. Yo sal yo, yo fè zòn sa yo vin si tèlman lèd anpil moun pa anvi pase ladan yo. Moun yo detwi anviwonman nan zòn sa yo san yo pa gen konsyans si konsekans negatif la se pou yo. E byen Jodi a, konak la ap envite nou tout pou n mete lakay nou yon ti kras konsyans, se sa ki fè nan dezyèm peryòd la n’ap envite w travay ak konsyans, tout sa wap fè, fè li ak konsyans epi wap jwenn rezilta. Ann travay ak konsyans kiwo … pou Peyi n ka pi bèl!
Nou pa bezwen tann se leta ki pou vin fè pou nou, nou pa bezwen tann se mon pè ou byen ma mè, se chè frè ki pou di n ki sa pou n fè. Nou gen je tou ann gade toutotou nou epi nap wè sak merite fèt la pou n fè li, nap wè sak merite chanje a pou n chanje li. Yap fè travay la pou devlope zon ou epi se ou menm ankò kap kraze li, se ou kap chèche bloke li, se ou kap brize materyèl yo, monchè ou pa gen konsyans. Si yo fin pentire lekòl la ba ou, yo fi n pentire legliz la ba ou, se pa ou ki pou vin ekri nan mi an, leve pye w met ladann pou sal li. Se pa nou ki pou ap jete fatra nenpòt ki bò. Nou pa ka konstwi nenpòt vye boutmi nan figi moun. Nou pa ka vin sou moun ak nenpòt vye machin. Pito w pran yon ti tan ou soufri men ou fè sa wap fè a byen, pito w mize men ou pote bon nouvèl. Ann sispann fonksyone nan manti paske twou manti pa fon ann sispann bay pwoblèm, mete dezinyon lè yo mete n nan yon ekip pou n travay. Yon sèl dwèt pa manje kalalou, si n pran konsyans, si n travay ak konsyans nap kontan rekòlte fri travay nou ak konsyans trankil nou pap fè moun abi, paske moun kap fè moun abi, yo pa gen avni. Ann travay ak konsyans.
Ann travay ak konsyans kiwo… pou peyi n ka pi bèl.
Men modòd pou 2e peryòd la
Modòd pou mwa fevriye 2012 : Ann met men… pou sa chanje !


RAPO KANAREDYO OKTOB 2011 AK RAKONT SOU SWIVI KONAK 2011


Nan dat 28 pou rive 30 oktòb konsèy Nasyonal Kiwo a te reyini nan kazo anba tant pou reflechi ak planifye pou bon mach Mouvman an. Nan rankont sa a te gen prezan tout antite yo. Nou konnen dyosèz Nip an fòmasyon yo pat prezan.
Nan rankont sa a, asanble a te chita sou mesaj fèt Kris wa 2011lan kote yon komisyon te chita sou li kite reprezante pa yon manm nan chak antite yo.
Rapò chak antite yo nan plan aktivite bidjè 2011-2012 plis Tèm Nasyonal ak peryòd la, te gen yon komisyon tou kite chita sou oryantasyon mouvman kiwo aprè 50an kote nan kongrè nasyonal dyosèz, yo te kòmanse reflechi sou li. Konsa komisyon an te remèt yon travay. Yo te fè l pou yo te remèt li ak BNK pou tape pi l nan dyosèz yo pou kontinye reflechi sou li. Yon komisyon pou wè ki aktivite nou kapab fè nan nivo lokal, rejyonal, nasyonal, dyosezen pou n rive viv tèm ane ansanm ak moun ki pase nan mouvman kiwo, epi fè pwopozisyon sou kontribisyon sant fòmasyon kiwo a nan gantye. Nan kad pou fè swivi sou estil kiwo a konsèy nasyonal la te fè pratik fòmasyon kare nan kiwo a yon fason pou tout antèt yo gen menm aplikasyon.
Nou te fè yon rale sou bivwak yo avèk komite fòmasyon referans twonpèt novanm desanm 2011. Nou te gen mesye Estiva Charles ki se yon reprezantan inivèsite florid kite fè yon ti pale sou inivèsite sa a kite la pou bay fòmasyon sou risk ak dezas konsa lite chwazi pou mouvman kiwo a gen yon patenarya ak yo. Nou te pale tou sou patenarya kiwo Ayiti ak kiwo Beljik kote KDK yo dwe mete yon komite sou pye pou travay ansanm ak komite nasyonal la pou travay la pa bloke. Nou te gen prezans Pierre Ogène Davilmar yon ansyen dirijan kiwo Okap ansyen manm konsèy nasyonal la te pase pou fè yon ti koze ak nou. Asanble a te pwofite swete l byen vini e bon travay nan sèvis li kòm depite. San nou pap bliye li te batize ansanm ak nouvo manm konsèy la. Se nan anbyans sa a rankont lan te fini.
Chak ane Konak la chwazi yon tèm jeneral ak 4 peryòd pou ede tout kiwo temwaye toutbon yo se patizan Kris la tout kote yap viv yo. Chak gwoup kiwo dwe chwazi yon pwendaksyon pou ede kiwo yo byen viv tèm jeneral, peryòd ak modòd yo. Nan evalyasyon nou fè yo, nou wè kijan nou bliye oubyen nou neglije pran pwendasyon yo, sa vle di aksyon konkrè ki pou ede nou antre nan oryantasyon Mouvman Kiwo a defini chak ane. Kesyon sa a te nan ajanda Kanaredyo mwa oktòb ki sot pase a. Kòm kesyon pat fin diskite, Konak te deside pou Biwo Nasyonal ak prezidan Komite Dyosezen yo rankontre nan mwa desanm nan pou yo rive finalize pwen sa a ki enpòtan anpil pou bon fonksyonnman Mouvman Kiwo a nan tout enstans li yo.
Konsa Biwo nasyonal la te reyini ak prezidan dyosèz yo jou ki te 26 novanm 2011 la. Se te 8 dyosèz sou 10 ki te prezan nan rankont sa a, Dyosèz Ansavo e Miragwann( ki poko fin fòme nèt) ak Okap pat fè yo reprezante. Youn nan pwen ki te pi enpòtan se te chwazi kèk aksyon, kèk aktivite pou nou rive byen viv Tèm jeneral Kiwo a ak tout peryòd yo. Konsa Plizyè komisyon te fòme ak tout reprezantan pou reflechi epi fè pwopozisyon pou aktivite sa yo. Nan mete ansanm tout lide yo, men kèk aktivite ki te rive chwazi pou ede gwoup lokal, komite rejyonal, komite dyosezen, Konak ak Biwo Nasyonal Kiwo byen viv tèm jeneral ak peryòd yo.
Pou tèm nan ‘’Aprè 50 an kiwo an angaje n…nan rebati peyi n!’’, te gen yon konsta ki te fèt sou nesesite pou nou pa konprann sèlman rebati peyi nou kòm rebati kay yo ak lòt batiman pi byen. Nou dwe konprann li tou e sitou kòm rebati moun nan nan tout dimansyon lavi li yo, nan relasyon li ak lòt moun parèy li ak tout sa Bondye kreye epi konfye li yo( Lakreyasyon, anviwonnman). Nou te wè tout fason nap viv jounen jodia ( mòd lavi a) vin chanje anpil sitou aprè tranbleman tè 12 janvye 2010 la: Anviwonnman peyi nou a vin frajil anpil, gen pwoblèm malpwopte, anpil maladi ki bay anpil moun, gen anpil valè ki vin pèdi, se chak koukouy klere pou je li ki vin tabli nan peyi a, pa gen jèfò ki fèt pou gen kè poze ak jistis pou tout moun, jèn yo ap mache nan wout ki pa trase, pa gen anpil model, anpil referans moral pou yo, yo kite yo jwèt nan tèt yo, konsa yo vin tounen yon danje ni pou yo menm ni pou sosyete nou an. Konsa nou wè li enpòtan anpil pou nou fòme jèn kiwo yo e tout lòt jèn yo pou yo byen konnen ki wòl ak enpòtans yon moun genyen vizavi lòt moun yo ak lakreyasyon Bondye konfye l la. Ki dwa ak devwa moun nan genyen nan relasyon li ak lòt moun ak tout sa vironnen l. Kouman nou kapab fè moralite pran premye plas nan tout sa nap fè, tout nap di yo?
Pi bon fason Mouvman Kiwo a kapab ede nan rebati peyi n, se nan fòme jèn yo pou yo kapab itil tèt yo, sosyete a ak Legliz la. Se konsa nou chwazi kòm aktivite:
Òganize yon sesyon fòmasyon pou kiwo yo nan gran Nò ak gran Sid ki ap fèt nan menm moman. Youn ap fèt nan Gonayiv epi lòt la nan Okay nan dat 17 pou 20 me 2012. Objektif sesyon sa yo ede kiwo yo konprann pi byen wòl ak enpòtans yo pou yo kapab angaje yo pi byen toujou nan rebati peyi nou an.
Pandan sesyon fòmasyon sa yo, nap òganize tout kalite konkou (chan, dans, pwezi, desen teyat) sou tèm nana k peryòd. Tout patisipan ki ede nou konprann oubyen viv tèm nan ak peryòd pi bye nap jwenn ankourajman (rekompans).
KDK Gonayiv ak Okay reskonsab pou chache lokal epi kontakte kèk moun ki kapab devlope tèm nan sesyon sa yo.
Nap gen pou fè mayo ak tèm jeneral kiwo a yon fason pou nou konsyantize moun sou nesesè pou rebati peyi nou an pi byen.
Kondisyon an se 2 ou 3 moun pa komite rejyonal plis 5 moun KDK, n’ap evite pou 2 moun pa sòti nan menm gwoup. Transpò a se dirèk sa vle di lap sòti nan dyosèz ou pou ale kote sesyon an ap fèt la. Patisipan yo ap gen pou bay yon kontribisyon pou aktivite sa a. Pou plis enfòmasyon nap wè ak KDK sou sa a.
Pou 1e peryòd la: Nou wè pou premyè peryòd li enpòtan pou nou gen je louvri pou nou analyze tout sa kap pase nan peyi n e pou nou rive konprann pi byen reyalite peyi n. Lè nap kapab kouman nou kapab angaje pi byen pou chanje tout sa ki merite chanje, pou tout moun viv pi byen. Kòm aktivite nou chwazi
Se pran tan ki nesesè pou reflechi sou anviwonman nou, sou relasyon moun ak moun, sou relasyon moun ak lanati, sou kilti n ak valè li yo, sou idantite n kòm pèp.
Nan sans sa nou ka òganize yon jounen refleksyon nan pawas ak chapèl nou yo epi envite moun ki kapab klere nou sou tout pwen sa yo( tankou pwofèsè, pè yo, elt.). Li ta pi bon tou pou n envite lòt jèn ki pa nan Mouvman Kiwo a yon fason pou yo ka benefisye tou paske kòm kiwo, nou se modèl, referans pou lòt jèn yo nan kominote nou yo. Nou kapab fè l nan nivo lokal men se pandan 1e peryòd la pou n ta fè sa.
Pou 2e peryòd la: Nou wè li enpòtan pou nou òganize anpil aktivite pou nou fòme tèt nou ak lòt jèn yo sou reskonsablite nou yo nan kominote nou yo sitou pou sa ki gen pou wè ak anviwonnman nou.
Nou kapab fè sansibilizasyon ak lòt jèn pou fè netwayaj, asenisman, plante pye bwa, elt.
Fòk nou travay anpil sou edikasyon sivik, fòmasyon sou sekouris ki kapab ede nou renmen peyi n e sitou mete nan sèvis pwochen nou yo tankou fè prevansyon sou jesyon risk ak dezas, bay san nan lakwa wouj, fè alfabetizasyon pou sove frè ak sè n yo.
Nou kapab fè l nan tout enstans yo. Nou mande pou nan tout bivwak ane sa a gen yon tan pou fòmasyon sou sekouris ak sou jesyon risk ak dezas pou kiwo yo.
Pou 3e peryòd la: Kiwo, li lè li tan pou n poze aksyon konkrè pandan moman vakans lan tankou nan deplasman nap gen pou n fè yo. Nap kapab viv peryòd la pandan moman kan kote gwoup yo pral deplase depi nan moman preparasyon an,
Nou ta dwe konnen bezwen zòn nan yon fason pou aksyon n’ap gen pou n poze a kapab itil moun ki nan zòn nan. Fòk nou pran tan pou nou eksplike ki sa Mouvman Kiwo a ye e kijan li eden pran reskonsablite n kòm jèn nan sosyete nou nan. Pa bliye fè yon aktivite pou avanseman sosyete a.
Konsa tou nou kapab fè oubyen patisipe nan konbit, nan rebwazman, sekouris, konstriksyon, elatriye. Youn nan pi gwo aktivite se envite chak kiwo nenpòt ki kote li ye pou li plante yon byen pyebwa epi sitou pran swen li. Dat nou pran se 24 jen 2012 pou plis enfòmasyon jwenn ak KDK. Nou pral wè kouman ki jan nou kapab fè tout kiwo yo jwenn yon pyebwa. Nou envite tout dyosèz pou yo wè si yo gen moun ki kapab fè yo jwenn pyebwa.
Pou 4e peryòd la: katryèm peryòd la enpòtan anpil paske li ede wè ki jèfò nou fè pou viv tèm ane ak tout peryòd li yo. Konsa kòm aktivite :
Nou dwe evalye tout aktivite nou te vle reyalize : tout sak fèt nèt, sak pa rive fèt, e sak fèt.
Nou dwe fè yon analiz sou sak ta dwe fèt epi sèvi avèl nan moman pou chwazi nouvo tèm oubyen peryòd yo.
Nou pwopoze pou nou gen yon lanmès kote nap ofri ane ki fèt pase a epi mande konkou Lespri Sen pou nou kapab reyalize tout sak pat fèt yo.
Nou swete tout enstans yo mete men ak poze bon jan aksyon pou rive viv tèm ak peryòd yo, yon fason pou lòt moun ki pa nan gwoup la kapab benefisye travay nou te fè yo. Pou tout enfòmasyon, kesyon, komantè yo, pa bliye kontakte KDK ou la san pèdi tan. Nou angaje pou pote banou plis prezisyon ak detay sou aktivite sa yo nou chwazi pou enplike tout kiwo nan angajman pou rebati peyi nou an pi byen toujou.
Men lòt pwen nou te rive diskite nan rankont sa a :
Nou kòmanse pale sou posiblite pou Mouvman Kiwo a gen kat dijitalize paske nou te fikse ane 2012 kòm ane pou n kòmanse sèvi ak li. Nap gen pou chita ankò sou tout detay kat la.
Men sa ki pi klè pou nou kat se byen Mouvman Kiwo a li ye. Tout gwoup ki ap jwenn li, fòk se yon gwoup ki byen fonksyone anndan Mouvman Kiwo a, fòk li gen bon relasyon ak pawas li, fòk se yon gwoup ki abitye genyen kat idantifikasyon nasyonal Mouvman pou tout manm li yo. Fòk se yon gwoup ki fè abonnman.
Nap gen pou nou etidye tout posibilite pou n wè sa ki pi bon pou nou nan zafè kat dijitalize a : nap pran pri fè kat la nan men lòt moun oubyen pri machinn ki fèt kat la menm ak depans yo pou fè li. Nap wè si nap kapab fè kat la nan chak dyosèz. Lè sa a, fòk chak dyosèz kapab gen yon biwo dyosezen. Lòt posibilite se fè kat dijitalize nan biwo a ak tout done ki soti nan dyosèz yo. Konsa, nou mande tout KDK verifye konbyen manm kiwo yo genyen nan dyosèz yo nan kanaredyo mwa fevriye 2012 la. Nou vle pou tout kiwo gen kat dijitalize nenpòt ki kote yo ye epi li pi bon pou n konnen konbyen nou ye, pou nou wè konbyen kat nou kapab rive fè.
Nan lide pou nou pèmèt Mouvman Kiwo a parèt pi plis nan sosyete a epi pou ede kiwo konekte youn ak lòt e sitou pou sansiblize moun sou travay ak nesesite Mouvman Kiwo a, nou vle kreye yon rezo sosyal nan youn nan kompayi telefòn yo pou pataje tout enfòmasyon sou Mouvman Kiwo a. Konsa chak kiwo ak chak moun ki renmen kiwo kap enskri ladan pou 3 goud pa egzanp a pati telefòn li. Nap pran plis enfòmasyon pou n wè kouman li kapab reyalize rezo sosyal kiwo sa a.


BIWO NASYONAL KIWO A SWETE NOU TOUT KIWO YO AK ZANMI KIWO YO YON BON LANE 2012 CHAJE AK BENEDIKSYON GRANMENT NAN LAVI NOU CHAK.

jeudi 27 octobre 2011

chapo/refleksyon nouvo ane kiwo a/tèm jeneral 2011-2012

CHAPO BA

Zanmi dirijan Kiwo Nan tout peyi ak lòt bò,

Se ak anpil kè kontan nou rantre lakay w ak nimewo Twonpèt Novanm-desanm 2011. Nou wete chapo nou byen ba pou nou swete w Bòn Ane Kiwo 2011-2012! Nou kòmanse yon nouvo ane kiwo ak yon nouvo tèm jeneral Kiwo: ‘’ Aprè 50an, Kiwo, Ann angaje n…Nan Rebati peyi n!

Aprè travay nou, pou nou genyen yon Mouvman ki pi djanm ak konkou Lespri Sen an, nou vle angaje n pi plis pou nou kapab patisipe nan tout jèfò ki ap fèt pou peyi n rebati toutbon vre nan tout dimansyon li yo. Pou li tounen yon peyi kote tout moun viv byen nan solidarite, nan renmen, nan jistis youn ak lòt, nan respè lakreyasyon Bondye a. Wi, li enpòtan pou nou mete men nan rebati peyi n paske sitiyasyon peyi n poko fin bon aprè 12 janvye 2010. Pa bliye: “Kiwo nou se sèl…Nan Legliz la! Se Modòd mwa novanm ki raple n vokasyon nou nan Legliz la, nan sosyete a e sitou devan reyalite nou ap viv jounen jodi a. Pou nou kapab rebati peyi n, se sou Kris la pou nou kole paske se li ki lavi, chemen, se verite. Se li menm ki vini pote piyay lavi Bondye a pou nou: “Jezi vini…Pou lavi tounèf” (Modòd desanm).

Dirijan, gen kèk bagay ki enpòtan pou travay w pou nouvo ane a: pa bliye renouvle abònman Twonpèt, pa bliye kat idantifikasyon w kòm Kiwo, renouvle angajman pou w kapab akompaye timoun ak jèn yo pi byen toujou nan seksyon ou reskonsab la, elt.Twonpèt ap ede w jwenn bon jan fòmasyon ak enfòmasyon sou angajman kòm dirijan. Mouvman Kiwo a konte anpil sou w pou travay la kapab fèt pi byen toujou.

Ane sa a, nou pibliye non tout gwoup ki fè abonnman Twonpèt ak kat Idantifikasyon nan Twonpèt sa a. Nou vle ankouraje tout gwoup yo fè abònman Twonpèt la ak kat Mouvman Kiwo a. Nou vle travay pou Twonpèt la toujou parèt a lè e sitou pou li rive jwenn w lè li sipoze rive a. Pa bliye dirijan di reskonsab nan Komite Dyosezen fè w jwenn li lè li rive nan dyosèz la. Nou mete Kat idantifikasyon Kiwo nan men Komite Dyosezen yo epi tout Omonye dyosezen kapab siyen yo. Pa bliye mande Komite Dyosezen fè w jwenn kat pou gwoup w.

Ane sa a, nou pral viv yon eksperyans espesyal ki se patenarya ak Chiro Bèljik. Se yon inisyativ pou pèmèt gwoup kiwo fè echanj ak gwoup Chiro. Nou espere bèl eksperyans sa a pral pèmèt plis pataj konesans ak eksperyans ant tout gwoup yo. Tout gwoup Kiwo yokapab patisipe nan patenarya e se ak Komite dyosezen yo pou yo jwenn otorizasyon pou sa a daprè tout kondisyon ak prensip ki fikse yo.

Ane sa a tou, Biwo nasyonal Kiwo ansanm ak Komite Dyosezen Kiwo Okay vle travay pou mete plis gwoup kiwo nan nouvo dyosèz Ansavo e Miragwann pou rive fòme yon nouvo komite dyosezen. Nou vle kiwo yo rive tout kote paske Misyon se rive jwenn timoun ak jèn yo nenpòt ki kote yo ye. Konsa aprè tout vizit ak rankont ki fèt, sòti 18-20 novanm 2011, nap gen yon sesyon fòmasyon pou kiwo ak jèn kap sòti nan tout pawas yo nan dyosèz la. Objektif fòmasyon an se kontinye mete plis gwoup nan dyosèz pou rive ede yo òganize Mouvman Kiwo a nan dyosèz avan lontan. Nou kontan anpil paske Monseyè André Pierre Dumas, Evèk Dyosèz ak tout pè yo angaje yo pou Mouvman Kiwo a rive rasanble epi fòme timoun ak jèn yo nan dyosèz la menm jan sa fèt nan tout lòt dyosèz yo. Nou di yo mèsi anpil pou tout sa a.

Jou kap 20 novanm 2011, se gwo fèt nou, se fèt Kris Wa, ki se patwon tout kiwo yo. Se pou tout dyosèz òganize pi byen make fèt sa a. Nou pral tou fete Fèt Kris Wa nan dyosèz Ansavo e Miragwann menm jou ak tout kiwo ak jèn kap soti nan tout pawas yo.

Nimewo Twonpèt la vin ak anpil fòmasyon ak enfòmasyon sou lavi Mouvman Kiwo a. Li gen anpil atik sou plizyè sijè ki konsène lavi kòm kiwo, kòm dirijan. Byen sèvi ak yo pou travay w, Dirijan. Pa bliye fè nou jwenn tout remak ak kesyon w yo. Pa tann moman bivwak pou fè sa a. Sa pral ede korije oubyen amelyore prezantasyon ak fon Twonpèt chak fwa li parèt. Mèsi davans pou kolaborasyon w.

Yon lòt fwa ankò nou swete w Bòn ane Kiwo 2011-2012, nou swete pandan tout ane sa a, nou fè tèm jeneral nou an gide nan tout sa nap gen pou n fè kòm aktivite, pwojè, pwogram anyèl, elt. Aprè 50an, Kiwo, Ann angaje n pi fon…Nan rebati peyi n!


BON ANE KIWO 2011-2012! BON FÈT KRIS WA 2011!

REFLEKSYON SOU NOUVO ANE KIWO AZanmi Kiwo nan kat kwen peyi ak lòt bò,


Nan okazyon nouvo ane kiwo 2011-2012 la, nou vle pran yon ti tan pou nou reflechi ak nou sou Lavi Mouvman Kiwo a pou ane ki sot pase a. Nou vle tou e sitou envite nou pou nou wè ansanm kouman nou kapab kontinye kore Mouvman Kiwo a pou ane kap vini yo. Si nou sonje byen, nou gen yon ane depi nou fete 50an Mouvman Kiwo a. Nou te fè anpil jèfò pou nou te prepare epi selebre gwo kokenn chenn evennman sa a nan nivo lokal, rejyonal, dyosezen epi nasyonal. Nou te gen kòm tèm 50an Kiwo: “Kiwo, 50an nan sèvis Kris la…Ann fete l nan renmen!”.

Tèm lan te ede n anpil pou bliye tout kalite pwoblèm nou yo nan nivo Mouvman an jeneral e nan peyi n ak Legliz nou. Nou te renouvle konfyans nou nan Kris la, li menm nou ap sèvi pandan 50 lane nan tout jèfò nou yo pou sèvi pi byen frè ak sè nou yo, sitou sa ki pi fèb yo, sa ki pi piti yo. Nou te fete ak anpil kè kontan malgre moman difisil yo tankou siklòn, inondasyon, aksidan, tranbleman tè 12 janvye 2010, epidemi kolera. Malgre tout dega tout katastwòf sa yo te fè, malgre tout kay ki te inonde oubyen kraze, malgre tout moun ki te mouri yo san bliye zanmi kiwo nou yo, nou te asepte kenbe men youn ak lòt nan renmen Kris la ki mete nou ansanm, ki rekonsilye nou nan kè poze Papa l. Nou te kwè toutbon vre renmen Kris la gen nou pi fò pase tout pwoblèm nou yo paske Kris la, kòm Chèf nou, li kanpe ak nou, se yon zanmi fidèl.

Nou te konprann 50an Kiwo a, malgre tout moman difisil peyi nou te viv, pat vle di kanpe ak angajman nou kòm Kiwo nan sèvis Kris la. Okontrè, se te yon okazyon nou te sezi pou n te afime enpòtans Mouvman Kiwo a
ni nan Legliz la ni nan sosyete sitou nan moman difisil yo.


Nou tout byen sonje kijan kiwo yo nan tout kwen peyi a, menm si yo te viktim, yo te mete yo san pran souf nan sèvis moun ki blese yo, sila yo ki pèdi kay yo ak byen yo. Yo te angaje yo toutbon vre pou patisipe nan distribisyon tant, manje, dlo ak tout moun ki te retwouve yo nan abri pwovizwa yo aprè tranbleman tè 12 janvye nan Pòtoprens, Jakmèl ak Okay. Yo te angaje tou nan mete plizyè aktivite nan kan pwovizwa yo tankou netwayaj, animasyon, lapriyè, akompayman sikolojik, jwèt ak timoun, kanpay kont kolera, elt.Plizyè Kiwo te patisipe nan kanpay konstwi ti kay pou moun ki pat gen kote pou yo rete aprè tranbleman 12 janvye 2010 la. Nou sonje tou kijan plizyè kiwo te patisipe nan netwayaj lekòl, lopital, legliz yon an vil Gonayiv aprè siklòn ak inondasyon.

Kiwo yo pat kite pawas yo. Okontrè ak Pè yo, yo te angaje yo pou mete lavi nan kominote yo, yo te bay anpil kout men pou lavi te kapab tounen nan pawas aprè 12 janvye 2010. Te gen anpil moman solidarite ak konsolasyon nan gwoup yo: dirijan yo te vizite fanmi kiwo ki te viktim yo. Komite dyosezen Kiwo yo te òganize plizyè sesyon fòmasyon pou ede dirijan yo konprann kòz tout katastwòf natirèl epi genyen yon konpòtman reskonsab devan tout menas sa yo. Nou te mete nou ansanm ak lòt mouvman jèn yo pou fòme Konsèy Nasyonal Jènès Ayiti(CNJH) pou nou pi byen defann enterè jèn yo. Nou te kòmanse yon patenarya ak Chiro Bèljik kote nou vle pèmèt echanj ant gwoup kiwo ak gwoup Chiro.

Nou te wè nesisite pou ranfòse Mouvman Kiwo a pou li ka toujou byen prepare pou akompaye timoun ak jèn yo tout tan, sitou nan moman difisil yo. Se konsa nou te chwazi kòm tèm pou 2010-2011: ‘’Kiwo, Ak fòs Lespri Sen… Annou kontinye travay pou yon Mouvman pi djanm’’.

Pou nouvo ane 2011-2012, nou chwazi kòm tèm: Kiwo, aprè 50an, Ann angaje n…Nan rebati peyi n! Zanmi Kiwo, angajman nou kòm kiwo pa depaman ni ak sitiyasyon peyi nou ni ak reyalite Legliz nou an. Nou sitwayen peyi a avan nou Kiwo. Nou kretyen, nou manm Legliz la avan nou Kiwo. Poutan se Kiwo a ki ede n byen viv tankou sitwayen peyi n ak manm Legliz nou an. Sa vle di, tout sa ki gen pou wè ak pwogrè peyi n ak byen Legliz, dwe enterese nou anpil anpil. Si nou te travay anpil, ak konkou Lespri Sen pou yon Mouvman pi djanm, se pou nou rive angaje pi fon nan tout jèfo kap fèt nan tout nivo pou rebati peyi nan lapè pou yon devlopman dirab. Se pou nou rive pi fon toujou nan Legliz nou an, pou li vin yon Legliz misyonè, yon Legliz ki ap travay pou piyay lavi tout pitit Bondye yo, daprè lespri Dokiman Aparesida.

Zanmi Kiwo, preske dezan aprè Tranblèman tè 12 janvye 2010, nou wè bagay yo poko chanje: anpil frè ak sè nou yo toujou ap viv anba tant nan kondisyon nou tout konnen, lavi a toujou chè, anpil moun toujou ap viv san travay, san manje san edikasyon, san swen lasante, anviwònman peyi a nou an fin detwi nèt, pa gen ase pyèbwa, pa gen kanal pou kenbe dlo, chak lapli lakòz anpil kay ak wout koupe oubyen inonde, fatra pa janm jwenn vre plas li, plizyè maladi espesyalman kolera menase lavi moun. Gen ensekirite ki menas lavi ak byen moun yo, gen ensekirite tou sou wout nou yo, anpil aksidan sitou ak motosiklèt yo.

Jèn yo ki se yon gwo moso nan popilasyon an lage pou kont yo: non sèlman yo gen anpil difikilte pou peye lekòl, lè yo fini yo pa kapab jwenn travay, anpil fwa yo mande yo eksperyans travay si yo pa eksplwate tout jan oubyen mennen yo nan tout sa ki pa sa tankou koripsyon, postitisyon, dwòg, kidnapin, zenglendo, elt. Nan nivo Legliz la, gen anpil jèfò ki fèt men manke yon vre angajman pou chanje lavi a. Imaj Bondye moun yo genyen pa mache ak reyalite lavi yo. Nan moman tranblèman tè 12 janvye 2010, gen moun ki tap di: ‘’Bondye pini nou poutèt peche nou yo’’. Moun yo bliye reskonsablite yo kòm moun, kòm kretyen devan tout sa Bondye konfye nou: lakreyasyon an.

Zanmi Kiwo, sitiyasyon sa a difisil anpil pou anpil moun. Poutan, se pou fè fas ak reyalite sa a, nou chwazi tèm sa a pou ane 2011-2012: Aprè 50an, Kiwo, Ann angaje n…Nan rebati peyi n! Se vre kòm Mouvman Kiwo a, nou pa kapab rebati tout peyi a men nou kapab patisipe ak sa nou ye ak sa nou genyen nan rebati l pi byen. Paske Rebati peyi n pi byen mande yon konbit kote tout moun dwe mete men. Genyen yon gwo diferans ak Pou rebati peyi ak Nan rebati peyi n. Nan premye ka, sa ta vle di se nou menm ki ap rebati peyi a tandiske nan dezyèm, se ansanm ak lòt pou nou rebati peyi n. Se konsa ak tèm sa a, nou vle kontinye angaje pi fon toujou, menm aprè 50an, pou nou kore tout jèfò ki fèt toutan e tout kote pou peyi n rive rebati nan enterè tout pitit li yo.

Rebati peyi a se gwo kokenn chenn pwojè. Nou pa konn konbyen tan sa kapab pran. Men nou konnen se chak jou nou rebati peyi n. Rebati peyi n vle di fè peyi nou an tounen yon peyi kote moun viv nan kè poze ak nan jistis youn ak lòt, kote tout moun jwenn tout sa yo bezwen pou viv tankou moun toutbon vre (manje, sante, edikasyon, travay, kay), kote Leta ak Legliz ak tout lòt enstitisyon angaje yo nètale pou tout moun viv daprè dwa ak devwa yo genyen nan yon anvonnman ki sen, ki pwòp. Kiwo, se pou nou angaje pi fon toujou nan legliz nou, nan pawas nou yo. Se sèl bagay lè nou devlope bon jan relasyon ak tout lòt manm pawas nou yo, lè sa a nou kapab kolabore ansanm ak yo pou nou rive fè kominote pawasyal nou yo tounen pi misyonè kote gen piyaj lavi pou tout moun san pas pouki.

Mouvman Kiwo a ki se yon Mouvman anndan Legliz la. Li bay tèt li kòm objektif fè timoun ak jèn yo viv nan Kris la pou yo tounen bon kretyen ak

bon sitwayen nan sèvis peyi ak Legliz yo. Konsa kontinye fòme, akompaye timoun ak jèn yo pi byen anndan Mouvman Kiwo se mete men nan rebati peyi n. Paske moun ki byen fòme se yo menm ki kapab itil peyi a nan tout sa li bezwen pou li vin yon kote kote tout moun viv byen youn ak lòt nan respè tout sa Bondye konfye yo a (Anviwonnman). Angaje n nan rebati peyi n mande pou n kontinye ranfòse Mouvman Kiwo a nan òganizasyon li, nan fonksyonnman li, nan planifikasyon ak
evalyasyon li. Se angaje n pou respekte epi viv tout prensip Mouvman Kiwo a. Bonjan gwoup kiwo kap byen fonksyonne, bonjan komite rejyonal kap byen ankadre gwoup yo, bonjan Komite dyosezen kap anime, fòme gwoup ak rejyon .yo pi byen, yon Bon jan Konak kap byen panse pou Mouvman, yon Bon jan Biwo Nasyonal Kiwo kap egzekite epi fè swivi desizyon Konak la.

Li lè li tan pou nou pa rete ap gade, li lè li tan pou nou rezoud pwoblèm nou yo nan lapè ak nan respè youn pou lòt, li lè li tan pou nou mete nou ansanm ak lòt moun, ak lòt jèn pou nou rebati lavi Bondye vle pou tout pitit li yo nan peyi a. Se pou nou kontinye reflechi nan nivo tout enstans Mouvman Kiwo a pou nou wè ki analiz, ki jijman nap pote sou reyalite peyi n, se pou nou gade ki aktivite, ki aksyon, ki pwendaksyon nap reyalize pou nou kapab rive rebati peyi n nan tout dimansyon li yo dabò kote nap viv yo, nan reskonsablite nou yo kòm jèn, kòm kiwo, kòm sitwayen ak kretyen. Nan tout travay la, ann rete kole sou Kris la, ki se modèl nou ak fòs nou, malgre fèblès nou yo kòm moun.Wi, nou kapab ak Kris la ki kanpe ak nou. Rebati peyi n se zafè nou tout. Ann pa neglije tout fòmasyon, tout valè nou jwenn nan Mouvman Kiwo a.

BON KIWO 2011-2012! BON FÈT KRIS WA 2011! BON ANE 2012!

TEM JENERAL POU ANE KIWO 2011-2012

APRE 50 AN, KIWO, ANN ANGAJE N...NAN REBATI PEYI N!

Zanmi kamarad kiwo nan 4 kwen peyi d Ayiti ak lòt bò dlo, yon bèl salitasyon pou nou tout. Jan nou tout nou ka konstate l la, nan yon bat je ane 2010- 2011 lan deja fini sou nou. Pandan ane ki sot pase la, nou te pran rezolisyon pou n te kontinye kite fòs Lespri Sen an gide nou nan tout aktivite nou anndan Mouvman an, pou n te kapab ranfòse li, fè li vin pi djanm, nan legliz la ak nan sosyete a. Pou nouvèl ane sa a, lè nou gade tout otou nou, nou wè kouman sitiyasyon peyi nou ye depi nan ane 2010, sitou aprè tranbleman sa a tè ki te detwi lavi anpil kretyen vivan epi mete enstitisyon nou yo ajenou. Ebyen nou wè depi lè sa a, pa vrèman gen pwogrè ki fèt nan sosyete nou an. Nou pa di pa gen efò ki fèt, men efò yo manke pote fwi.

Nou gen anpil moun ki gen volonte men nou manke angaje nou tout bon nan travay la. Konsa pou ane sa a kote nou fin fete fèt 50 an egzistans nou nan peyi a, konsèy nasyonal kiwo a ap lanse yon apèl bay tout kiwo nou yo pou yo kapab rive pran reskonsablite yo tout bon kòm kiwo. Mouvman Katolik aksyon pawasyal pou n pa bliye misyon sosyal nou genyen nan deviz < Sèvi Kris la, peyi n ak pwochen nou> Konsa, tout kiwo aprè n fin savoure fèt 50 an, an angaje pou n kab rebati peyi n.

Aprè 50 an kiwo, Ann angaje n … Nan rebati peyi n!

Pou n rebati peyi n, se pa nan kontriksyon chèltè sèlman. Chèltè a genyen tout enpòtans li, men eske n ka konstwi yon peyi an chèltè? Non nou panse premye bagay pou n fè jodi a se rekonstwi fason nou panse a. Nou bezwen chanje mantalite nou. Anpil fwa nou vin ap di : ‘’depi n gen 2 pyès kay nan Pòtoprens, o nou pa gen pwoblèm’’. Men se nan ki kondisyon nou genyen 2 pyès kay la ? Ki kote nou genyen li ? Nou fè dap piyanp sou tè lòt moun, nou monte sou tèt mòn yo nal konstwi, nal konstwi kay nan nan ravin yo. Nap fè bezwen nou nan ravin ak lòt bò rivyè yo. N’ap fè bezwen nou nan sachè nwa lage l nan lari a.. Nou kole de grenn blòk pa gen fè, pa gen siman, pa gen senti pa gen anyen epi nou di nou gen kay. E l lè tranbleman tè pase ankò oubyen lè siklòn vini ? Atansyon nou paka bati kay pou bati kay oubyen pou nou fè wè nou gen kay. Fè wè pa dire, si se konsa nap toujou viktim, na’p toujou nan kriye. Kifè nou menm kiwo ki se yon Mouvman jèn ak timoun nan

Legliz la ak sosyete a, nou bezwen n angaje n pi plis nan sèvis peyi nou, menm jan nan angaje n nan legliz la. Aprè 50 an, tout kiwo rekonèt sa e tout moun wè l. Nou menm kiwo, se nou ki pou bay legliz la gou, ansanm
ak tout lòt moun ki manm Legliz la. Nou se sèl legliz la. Nou dwe angaje n tou pou sèl la pa pèdi gou li. Si sèl la pèdi gou li, se jete yap jete li, nan sans sa nou pa dwe bliye misyon n, nou gen reskonsablite pou n aprann chak moun kap viv bò kote nou ki jan Bondye vle pou nou viv tout bon kòm moun, kòm pitit Bondye.

Nou gen reskonsablite pou n fè fòmasyon sivik ak lijyèn popilasyon bò kote nou yo. Nou dwe kontribye nan edikasyon seksyèl jenès nou an. Twòp timoun ansent anba laj. Nou pipi kote n jwenn, jan n jwenn. Nou jete fatra kote n jwenn, nou koupe pye bwa kote n jwenn, nou bati kay nou kote n jwenn. Gen yon kote n te rive, nou wè majistra peye moun pou bale lari a, men ki kote yal jete fatra yo, se nan larivyè a. Ou fin pwòpte lari a epi wal sal rivyè a. Wap kontamine dlo rivyè a anpil moun ap benyen ladan oubyen lave. Se pa posib, bagay sa yo pa bon. Konpòtman sa yo merite chanje, se sak fè nou bezwen rekonstwi moun yo tou. Nou bezwen repanse mantalite nou. Nou bezwen yon lòt mantalite pou yon lòt sosyete, yon sosyete jis, korèk, pi fratènèl.

Aprè 50 an kiwo, Ann angaje n … Nan rebati peyi n!


Modòd Mwa Novanm 2011

KIWO NOU SE SÈL…NAN LEGLIZ LA !

Tokay nan lane 2007- 2008 nou te gen yon tèm ki di : Ann chache … Visaj Kris la ! Nou menm kiwo pou n pat rete ap gade ni anlè ni atè, se nan frè n ak sè n yo nou tap chache l, nou chak nou reprezante Kris la sou tè a. Se nan fason sa a nou kapab di kiwo nou se sè l … Nan legliz la !
Sèl la nou sèvi avè l pou plizyè bagay :

· Pou bay manje gou
Nou menm kiwo kòm kretyen batize kap kolabore nan litiji, nan katechèz, nan diferan sakreman yo ak aktivite nan legliz la, nou dwe ede moun yo, pou yo pi renmen sa n’ap selebre a. Pou yo ka dekouvri prezans Bondye nan mitan nou. Se nan aksyon n ak konpòtman n e tout kote nou ye ki pral fè lòt moun yo gen gou pou yo vini e patisipe nan aktivite legliz la.
· Pou konsève manje
Sèl la nou sèvi avè l pou konsève vyann ak pwason, nou menm kiwo kretyen batize nou dwe ede moun yo a konsève lafwa yo. Tout sa nou fè e tout sa nou di dwe kontribye, fè moun yo pi atache e viv pi byen la fwa yo andan legliz la, nou pa dwe yon siy divizyon anndan legliz la. Okontrè nou dwe rekonsilye e ankouraje fidèl yo pou vin pi pwòch youn ak lòt, pi pwòch Bondye.

Konpòtman nou ak aksyon nou pa dwe distrè moun yo anndan Legliz la. Nou pa dwe rive anreta nan Legliz la ni pale ni ak lòt moun oubyen pale nan telefòn. Nou dwe evite tout jès oubyen kompòtman ki kapab detounen atansyon moun yo. Lè yo mande n yon sèvis nan selebrasyon anndan Legliz la, nou dwe fèl byen, kite se lekti, chante, fè mim, fè anfankè, elt. Si nou nan akèy, se pou nou dispoze n pou byen resevwa moun yo.

Sonje kiwo nou se pòtre Kris la, nou dwe yon modèl pou lòt jèn yo paske jèn yo se avni legliz la ak peyi nou. Se pou konpòtman nou, pawòl ak aksyon nou yo pouse lòt moun fè byen. Fòk nou viv vokasyon kòm batize, kòm prèt, pwofèt ak Wa. Fòk nou travay pou Peyi Kote Bondye Wa rive nan kote nap viv yo, nan kominote nou yo. Fòk nou veye pou tout moun viv byen sitou sak pi fèb yo, sa ki pòv yo, elt. Tout kote nou ye, nou ta dwe fè jèfò pou tounen patizan lavi, kèk poze, renmen, jistis pou tout moun Bondye mete sou wout nou.

Kiwo nou se sèl … Nan Legliz la ! Pwiske nou reprezante Kris la nou se pòtre l tou, nou ka di kiwo nou se sèl lavi a.


MÒDÒD DESANM 2011


JEZI VINI...POU LAVI TOUNÈF!
Tokay kiwo nan kat kwen peyi Ayiti kou lòt bò dlo ekip la antre lakay ou pou n reflechi sou modòd mwa desanm nan: ‘’Jezi vini ... Pou lavi tounèf’’.

Pou nou menm kiwo, pou viv lavi tou nèf Jezi vini pote ba nou an, li enpòtan anpil pou n obsève e mete an pratik pawòl Jezi yo. ( Jan 3 v 16) Bondye tèlman renmen nou li ba nou sèl grenn pitit li a, konsa tout moun ki kwè nan li ap gen lavi kap dire pou toutan.

Matye 7 v 21 se pa moun k’ap di Granmèt, Granmèt k’ap antre nan wayòm Bondye a men se sa ki fè volonte Papa a. ( Mat 19 v 16-17) E se repons sa a tou, Jezi di jenn nonm rich la si ou vle antre nan lavi a..

Mete anpratik kòmandman yo, Jezi pale pi klè toujou nan ( Matye 25 v 31-46) kote nan dènye jijman an, Bondye pral jije nou sou sa te fè pou pitit yo. Kifè se pa lafwa sèlman ou byen legliz nou ki pral sove nou men se yon lafwa ki makonnen avèk la charite. E se poutèt sa apot Jak di :< Menm jan kò a san Lespri a li mouri, se konsa tout lafwa san bon zèv, li mouri ( Jan 2v 26).

Si w se yon kretyen < Katolik ki rete kole ak legliz nan vil wòm nan, se Jezi Kri, pitit Bondye a kite fonde relijyon w lan, nan lane 33. Nou menm

kiwo nou se menm swasant douz disip Jezi te chwazi pou kòmanse bati legliz la ( Lik 10 : 1-2) sou douz Apòt yo ( Mak 3: 14-19) avèk Pyè kòm chèf ( Mat 16: 18-19) se legliz sa a kite pran konsyans li egziste tout bon vre, gwo jou pankòt la, lè Pyè pran la pawòl pou l deklare: “Nonm nou te kloure sou kwa a se li menm Bondye fè granmèt, se li menm Bondye fè Kris la, ( Trav Ap. 2v 36) se Jezi Kri ki modèl nou, se pou li n’ap fè disip epi li avèk nou jou k sa kaba. Al fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non papa a, pitit la ak lespri sen an. Montre yo pou obsève tou sa mwen te ba nou lòd fè sonje sa byen, mwen avèk nou toulèjou jouk sa kaba (Mat, 28 : 19-20)

Zanmi kiwo jodi a si nou gade sitiyasyon peyi n ou ta mande eske nou pa pèdi idantite n ?
Aprè yo 50 an depi nap swiv Jezi Kri, nou dwe panse a rebati peyi a sou yon lòt fondasyon, kote nou tout konsène nan poze bon aksyon, angaje n tout bon pou sa chanje. Se lè a nou kapab di tout bon : ‘’Jezi vini … Pou lavi tou nèf ‘’.