samedi 27 août 2011

Partenariat Chiro-Kiro: Comment participer?


Patenarya Kiro-Chiro: Chikiro: eksplikasyon, objektif, kondisyon patisipasyon, elt.

Ekstrè règleman patenarya

I.Entwodiksyon

Apre anpil mwa chita pale, Chiro Beljik ak Kiwo Ayiti deside kòmanse yon patenarya a pati premye sektanm 2011 kap dire 2 zan ki posib pou renouvle. Patenarya sa ap kòmanse ant gwoup yo avan, apre sa a, siposib lap fèt ant rejyon epi dyosèz. Tèm patenarya a se : « Ann met tèt ansanm poun vanse douvan.» Nan yon premye tan yap chwazi 30 gwoup Kiwo pou kòmanse patenarya ak 30 gwoup Chiro. Men tout gwoup ki enterese kapab pase enskri nan dyosèz li avan 15 oktòb 2011.

I.1 Objektif patenarya a.

Objektif jeneral patenarya a se pèmèt plizyè echanj sou sa ki konsène enfòmasyon jeneral sou 2 peyi yo (Ayiti, Beljik) sou konesans òganizasyon 2 Mouvman yo, pwogram fòmasyon yo ak diferan aktivite yo reyalize nan objektif pou akonpaye timoun yo, jèn yo dapre defi k peyi yo prezante. Se sa ki fè, Mouvman Kiwo Ayiti angaje a travè komite patenarya a pou akompaye trajè a pou diferan echanj yo kapab ede gwoup lokal yo nan bon òganizasyon yo, men plis toujou, pou ranfòse kapasite planifikasyon, fòmasyon ak òganizasyon yo.

I.2 Non ak sa patenarya gen ladan li

Patenarya a batize sou non « CHIKIRO », 2 Mouvman yo mete ansanm ak diferans yo ki se CHI epi KI epi resanblan
s yo ki se RO pou kolabore epi pèmèt jèn Beljik ak Ayiti fè echanj, kominike antre yo, pataje, elt. Patenarya a gen ladan li echanj enfòmasyon, fòmasyon, dokiman, materyèl avèk eksperyans nesesè pou bon fonksyonnman Mouvman yo Genyen tou posiblite pou 2 Sekretarya Nasyonal (Kiwo, Chiro) yo òganize vizit nan 2 peyi yo.

I.3 Mwayen kominikasyon patenarya a.

• 2 magazin yo « Twonpèt » (Kiwo Ayiti) ak « Dubble Punt » (Chiro Beljik) ap sèvi pou pataje evolisyon ak konsiy patenarya, nouvèl gwoup kap patisipe yo. Tout gwoup ak tout Kiwo kapab fè kòmantè oswa obsèvasyon sou dewoulman patenarya a.
• Website (www.mouvevementkirohaiti960.blogspot.com) ak email Kiwo a… Kapab sèvi adrès pou echanj kap fèt ant gwoup yo ak Sekretarya Nasyonal Kiwo a espesyalman komite patenarya a.
• Kominikasyon an kapab fèt tou pa nimewo telefòn, email, vizit Sekretarya Nasyonal la ak gwoup angaje nan patenarya a.

I.4 Kondisyon pou kenbe pandan patenarya a

Tout gwoup Kiwo kapab patisipe nan patenarya a dirèkteman oswa endirèkteman a kondisyon yo respekte konsiy sa yo.
i. Tout gwoup ki vle patisipe nan patenarya a dwe prezante fich idantite yo bay Komite Dyosezen lakay li devkwa pou yo rive nan Sekretarya Nasyonal Kiwo a avan 15 oktòb 2011.

ii. . Fich sa yo dwe byen prezante nan bi pou enterese gwoup korespondan Chiro Beljik yo. Fich sa yo dwe gen efektif gwoup la, yon kout istwa, sitiyasyon Jeografik, orè rankont yo, pwogram anyèl, diferan aktivite ak reyalizasyon, espesyalizasyon zòn nan, elt.
iii. Patisipan ki vle entegre nan patenarya a dwe respekte diskresyon epi evite bay enfòmasyon pèsonèl avèk gwoup ki pa nan patenarya yo, tankou: telefòn, adrès, email pèsonèl, etc… sof avèk komite patenarya Sekretarya Nasyonal Kiwo yo kapab fè echanj sa yo.
iv. Patenarya a pa dwe sèvi okazyon pou regle koze pèsonèl tankou pale de sa ki pa antre nan kad patenarya a, mande lajan osinon bous etid, mande pou fè vwayaj pèsonèl pou ale Beljik…
v. Tout lèt yo dwe al jwenn gwoup korespondan an ekri an fransè sou lojisyèl Word ak yon langaj ki klè epi kap fasil pou gwoup korespondan an kapab konprann.
vi. Gwoup ki vle kapab bay komite patenarya a yon kopi lèt yo. Men chak fen mwa tout gwoup san eksepsyon dwe bay komite patenarya a yon rapò korespondans lan pou yo kapab pibliye l’ nan 2 magazin yo (Twonpèt, Dubble Punt).
vii. Si yon gwoup patisipan pa gen aksè ak entènèt nan zòn kote li ye, fòk anvlòp li itilize a prezantab epi ekriti a byen lizib. Lèt yo dwe poste daprè tarif yo ekzije a. Gwoup ki vle kapab mande Komite patenarya poste lèt yo pou yo. Chak gwoup dwe gen yon komite ki pou reskonsab dewoulman patenarya a.
viii. Tout gwoup kap patisipe, dwe gen sans reskonsablite lakay yo epi yo dwe pran angajman yo o serye. Tout gwoup ki pa respekte règleman sa yo ap pran gwo sanksyon e kapab deyò nan kous patenarya a.

NB. reyisit patenarya a depann, an patikilye, de chak gwoup kap patisipe; pou sa “an n met tèt nou ansanm pou n vanse pou pi devan” pou n kap reyalize objektif patenarya a.


Sou fraz sa a komite patenarya ap salye nou jodia pou’l prezante nou yon rapò global sou tout sak te pase nan diferan rankont yo.
Men non manm yo :

NON PRENON TELEFON GWOUPE EMAIL
PE Alexandre Kakolo Beya, 3657-99-12, Kiro d’Haïti
V. Joseph Alexandra,37-32-21-90 St Pierre P.V, alexanosner@yahoo.fr
Jean Jacques Claudinette, 37-71-59-12, Cite Soleil, didine 40180@yahoo.fr
Alexis Clotilde, 34-55-92-08, Ste Marie climatilde@live.fr
Adentus Roberson, 37-33-60-85, Ste Claire Petite P Cazeau P.P.C
Louis Jeune Hyadelie, 39-13-1027, Lilavois hyadelie08@yahoo.fr
Jean Marc Donald, 36-83-61-58, St Gérard marcdonaldjean@ymail.com
Fleurismé Barbara, 37-77-11-39, Croix des missions, Mariefleurismé@gmail .com
Saint Aimé Lecsensky, 38-18-74-49, St Ard LecsenskySaintAime@yyahoo.fr
Fortin David 36-79-23-82, Mon Carmel, Fortyloved@yahoo.fr
Volcy Gregory 37-09-34-61 St Joseph ?
Sylla Roberto 37-16-35-6 St Pierre P.V ?


Depi jou ki te 7 Jen 2011 lan plizyè manb kiwo volontè sòti nan divè chapèl ak pawas te reponn prezan nan plizyè rankont komite a te fè nan lokal Sekretarya Kiwo a pou diskite ak travay sou plizyè pwen nan lide pou patenarya mache byen ak nan lòd.
Pou komite a nou genyen :


• Koòdinasyon : Pè Alexandre Kakolo Beya, V.Joseph
Alexandra, Jean Jacques Claudinette
• Sekretè : Alexis Clotilde
• Sekretè adjwen :Adentus Roberson
• Trezoryè : Louis Jeune Hyadelie
• Korespondans : Fortin David, Jean Jacques Claudinette, Jean Marc Donald
Men kèk pwen ak detay yo :
Non patenarya
Non ki kenbe pou patenarya se’’CHIKIRO’’ ki konpoze ak non 2 Mouvman yo kiwo Ayiti ak Chiwo Bèljik.

Logo
Pou logo a Mouvman yo ap travay sou li.
Slogan

‘Unissons-nous pour avancer vers l’avenir’.

Slogan training

‘’Men ale men dire fè zanmi dire’’.

Mwayen motivasyon

Kòm mwayen motivasyon komite a te fè yon deskripsyon de patenarya nan bilten bimansyèl la kise ‘’Twonpèt’’. Ak nan revi jèn an aksyon’’. Nan rankont ak KONAK’’, nan ;’’bivwak fòmasyon yo. Komite a fòme yon komisyon kite gen pou misyon mete reprezantan dyosèz yo okouran de patenarya yon fason pou yo ka motive gwoup ki nan dyosèz yo.

Objektif

Objektif patenarya se gen yon echanj kominikasyon ak korespondans ant gwoup yo san yo pa bezwen vwayaje.
Gwoup kap patisipe yo ap gen yon echanj dirèk ak lòt gwoup yap koresponn nan, men yap gen pou bay yon rapò chak mwa ak komite koòdinasyon an.

Lansman

Pou lansman patenarya tou de Sekretarya yo ap poze yon bilan estatistik de peyi yo sou plan : Potitik, jewografik, demografik, pla tipik, kilktirèl, ekonomik. Pou patenarya kapab mache byen komite a mete sou pye kèk prensip: Règleman, Kritè, ak fomilè pou enskripsyon yo. Ap gen reprezantan patenarya nan dyosèz yo pou vizyalize travay gwoup ki nan jimlaj yo.

NB. Komite ap kòmanse ak yon videyo pou’l salye kiwo Bèljik yo.
• Pou chwa gwoup yo komite Dyosezen yo ap gen pou chwazi gwoup ki kapab patisipe nan patenarya.
• Nap jwenn fòmilè enskripsyon yo nan bivwak yo epi nan men KDK.
• Nap jwenn email pou jimlaj la nan pwochen rapò a.
Tout gwoup ki vle menm sil pa nan jimlaj la kapab poze kesyon ou kòmante sou patenarya.

Email Komisyon patenarya: chikiropartenariat2013@yahoo.fr.

Aucun commentaire: